User Tools

Site Tools


10484-polyspot-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10484-polyspot-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​PolySpot</​b>​ là một công ty sản xuất phần mềm chuyên về tìm kiếm thông tin cho doanh nghiệp.
 +Được thành lập từ năm 2010, công ty có trụ sở tại Paris, Pháp.
 +Sản phẩm « Tìm kiếm thông tin cho doanh nghiệp » của Polyspot (<​i>​Polyspot Entreprise Search</​i>​) cho một cái nhìn toàn cảnh về thông tin trong doanh nghiệp từ nhiều nguồn thông tin khác nhau trong và ngoài doanh nghiệp. Sản phẩm PolySpot Entreprise Search giúp người dùng truy cập dễ dàng các tài liệu, đồng thời tổng kết thông tin và chia sẻ tri thức trong doanh nghiệp.
 +</​p><​p>​Các chức năng chính của sản phẩm PolySpot Entreprise Search là:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Tìm kiếm nội dung tài liệu, văn bản, tệp tin</​li>​
 +<​li>​Tìm kiếm chia sẻ cộng đồng: cho phép người dùng tự đánh giá, lưu, ghi chú lại kết quả tìm kiếm và chia sẻ chúng với người khác</​li>​
 +<​li>​Tìm kiếm nâng cao cho phép người sử dụng mô tả tối đa về nội dung muốn tìm kiếm</​li>​
 +<​li>​Kết quả tìm kiếm theo nhóm</​li>​
 +<​li>​Gợi ý từ khóa tìm kiếm</​li>​
 +<​li>​Tự động tóm tắt kết quả tìm kiếm</​li>​
 +<​li>​Cho phép tự điều chỉnh các tham số để tìm được kết quả tốt nhất cho từng hoàn cảnh</​li>​
 +<​li>​Quản lý dễ dàng, mềm dẻo.</​li></​ul><​p>​Các ứng dụng có thể sử dụng hoặc tích hợp <​i>​PolySpot Entreprise Search</​i>:​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Mạng nội bộ doanh nghiệp (Intranet)</​li>​
 +<​li>​Các ứng dụng trong doanh nghiệp như: CRM (quản lý quan hệ khách hàng), quản lý doanh nghiệp, hỗ trợ khách hàng, nghiên cứu thị trường…</​li>​
 +<​li>​Các ứng dụng cụ thể theo từng ngành nghề: giao tiếp, quản lý nhân sự, bán hàng…</​li>​
 +<​li>​Các website, hệ thống thông tin nội bộ của doanh nghiệp (chia sẻ tệp tin, quản lý nội dung…)</​li></​ul><​p>​Năm 2013, PolySpot được mua lại bởi công ty <​b>​CustomerMatrix</​b>​ của Mỹ. Lĩnh vực hoạt động mới của công ty là hỗ trợ bán hàng dựa trên nền tảng công nghệ tổng hợp &amp; tìm kiếm thông tin.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181011040412
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.068 seconds
 +Real time usage: 0.089 seconds
 +Preprocessor visited node count: 466/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 5131/​2097152 bytes
 +Template argument size: 564/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.021/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 782 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.880 ​     1 -total
 + ​94.89% ​  ​66.307 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_c&​ocirc;​ng_ty
 + ​82.39% ​  ​57.574 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.47% ​  ​13.606 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Comma_separated_entries
 +  4.87%    3.401      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.86%    2.000      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Longitem
 +  2.15%    1.503      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795805-0!canonical and timestamp 20181011040412 and revision id 36203273
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10484-polyspot-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)