User Tools

Site Tools


10473-quan-ti-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10473-quan-ti-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Quan</​b>​ (chữ Nho: 貫, âm là "​quán"​) là một đơn vị tiền tệ cổ của Việt Nam dùng đến đầu thế kỷ 20.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Kể từ thời nhà Lê thì một quan là 10 tiền. Một tiền quý (tức <​i>​cổ tiền</​i>​) là 60 đồng tiền nên một quan là 600 đồng. Tỷ số này áp dụng trong mọi hối đoái giữa dân chúng và chính quyền như tiền nộp sổ để thí sinh đi thi, thuế má...
 +</​p><​p>​Trong khi đó nếu chi tiêu trong dân chúng thì hay dùng tiền gián (tức <​i>​sử tiền</​i>​) với một quan chỉ có 360 đồng tiền gián.
 +</​p><​p>​Hệ thống đơn vị này từ đó được dùng ổn định trong các đời vua sau, qua nhà Mạc, thời Lê trung hưng tới khi nhà Nguyễn chấm dứt, nghĩa là trong hơn 500 năm, đến lúc chế độ phong kiến Việt Nam kết thúc.<​sup id="​cite_ref-ldt67_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Trong khi các triều đại Việt Nam từ thời nhà Hậu Lê trở đi định giá một quan tiền quý là 600 đồng thì bên Trung Hoa một quan tiền là 1000 đồng<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và lệ hối đoái là một quan tiền có giá trị bằng một lạng bạc ròng.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
 +
 +<​p>​Đơn vị <​b>​quan tiền</​b>​ xuất hiện trong ca dao Việt Nam và cả văn chương như bài xướng họa giữa Hồ Xuân Hương và Chiêu Hổ.
 +</​p><​p>​Ca dao Việt Nam thì nhắc đến người nội trợ đi chợ:
 +</p>
 +<​dl><​dd>​Một quan tiền tốt mang đi</​dd>​
 +<​dd>​Nàng mua những gì mà tính chẳng ra</​dd>​
 +<​dd>​Thoạt tiên mua ba tiền gà...</​dd></​dl>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-ldt67-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Lục Đức Thuận, Võ Quốc Ky.<​i>​Tiền cổ Việt Nam</​i>​. Nhà xuất bản Giáo dục, 2009. tr 67</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Definition of <​i>​guàn</​i>​ (貫)” (bằng tiếng Trung)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 8 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuan+%28ti%E1%BB%81n%29&​amp;​rft.btitle=Definition+of+gu%C3%A0n+%28%E8%B2%AB%29&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.zdic.net%2Fzd%2Fzi%2FZdicE8ZdicB4ZdicAF.htm&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Morse,​ Hosea Ballou (2005). <​i>​The Trade and Administration of the Chinese Empire</​i>​. Adamant Media Company. tr. 131. ISBN 1402184042.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AQuan+%28ti%E1%BB%81n%29&​amp;​rft.au=Morse%2C+Hosea+Ballou&​amp;​rft.aufirst=Hosea+Ballou&​amp;​rft.aulast=Morse&​amp;​rft.btitle=The+Trade+and+Administration+of+the+Chinese+Empire&​amp;​rft.date=2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1402184042&​amp;​rft.pages=131&​amp;​rft.pub=Adamant+Media+Company&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1275
 +Cached time: 20181011002625
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.108 seconds
 +Preprocessor visited node count: 220/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6369/​2097152 bytes
 +Template argument size: 76/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2196/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.5 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.077 ​     1 -total
 + ​76.92% ​  ​63.899 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​54.42% ​  ​45.212 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​22.94% ​  ​19.059 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 + ​20.63% ​  ​17.139 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.68% ​  ​10.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  8.93%    7.421      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_s&​aacute;​ch
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796720-0!canonical and timestamp 20181011002625 and revision id 41113429
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10473-quan-ti-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)