User Tools

Site Tools


10471-t-n-ti-n-m-d-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10471-t-n-ti-n-m-d-i-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tân Tiến.</​div>​
 +<​p><​b>​Tân Tiến</​b>​ là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +Xã Tân Tiến thành lập ngày 25 tháng 07 năm 1979<sup id="​cite_ref-CP275_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​..
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p><​i><​b>​- xã Tân Tiến thuộc huyện Ngọc Hiển cũ</​b></​i>​ <​i>​từ ngày 25 tháng 07 năm 1979<sup id="​cite_ref-CP275_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ đến ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải, thành bốn xã lấy tên là xã Nguyễn Huân, xã Long Hòa, xã Tân Tiến và xã Phú Hải.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​75-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD75_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Tiến thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​168-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HD16_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tân Tiến thuộc huyện Đầm Dơi</​li></​ul><​p><​i><​b>​- xã Tân Tiến thuộc huyện Đầm Dơi</​b></​i>​ <​i>​từ ngày 17 tháng 12 năm 1984<sup id="​cite_ref-HD16_2-2"​ class="​reference">​[2]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1333
 +Cached time: 20181010194822
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.120 seconds
 +Preprocessor visited node count: 607/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11299/​2097152 bytes
 +Template argument size: 231/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2819/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.017/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 889 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.363 ​     1 -total
 + ​62.26% ​  ​51.900 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​44.94% ​  ​37.460 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.50% ​  ​16.254 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_&#​272;&#​7847;​m_D&#​417;​i
 + ​16.62% ​  ​13.853 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.30%    6.084      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.27%    4.390      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  3.75%    3.124      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  2.08%    1.737     14 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +  1.49%    1.244      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796401-0!canonical and timestamp 20181010194822 and revision id 26510113
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10471-t-n-ti-n-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)