User Tools

Site Tools


10471-t-n-ti-n-m-d-i-la-gi

Tân Tiến là một xã thuộc huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Xã Tân Tiến thành lập ngày 25 tháng 07 năm 1979[1]..

- xã Tân Tiến thuộc huyện Ngọc Hiển cũ từ ngày 25 tháng 07 năm 1979[1] đến ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Quyết định 275-CP[1] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Tân Tiến, huyện Ngọc Hiển thuộc tỉnh Minh Hải, thành bốn xã lấy tên là xã Nguyễn Huân, xã Long Hòa, xã Tân Tiến và xã Phú Hải.
  • Quyết định 75-HĐBT[3] ngày 17 tháng 5 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Tiến thuộc huyện Ngọc Hiển cũ, tỉnh Minh Hải.
  • Quyết định 168-HĐBT[2] ngày 17 tháng 12 năm 1984 của Hội đồng Bộ trưởng đổi tên huyện Ngọc Hiển hiện nay thành huyện Đầm Dơi. Khi đó, xã Tân Tiến thuộc huyện Đầm Dơi

- xã Tân Tiến thuộc huyện Đầm Dơi từ ngày 17 tháng 12 năm 1984[2]

  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó, xã Tân Tiến, huyện Đầm Dơi thuộc tỉnh Cà Mau.
10471-t-n-ti-n-m-d-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)