User Tools

Site Tools


10469-l-m-h-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10469-l-m-h-i-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​DCDCDC;">​Đã Phúc</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Phường</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số</​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thành phố</​th><​td>​
 +Hải Phòng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quận</​th><​td>​
 +Dương Kinh</​td></​tr></​tbody></​table><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Lãm Hải, Chiết Giang.</​div>​
 +<​p><​b>​Lãm Hải</​b>​ là một khu dân cư thuộc phường Đã Phúc, quận Dương Kinh thành phố Hải Phòng, đồng bằng sông Hồng, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Khu dân cư Lãm Hải thành lập năm 2007<sup id="​cite_ref-ND11_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +<div id="​toc"​ class="​toc"><​input type="​checkbox"​ role="​button"​ id="​toctogglecheckbox"​ class="​toctogglecheckbox"​ style="​display:​none"/><​p><​h2>​Mục lục</​h2><​span class="​toctogglespan"><​label class="​toctogglelabel"​ for="​toctogglecheckbox"/></​span></​p>​
 +<​ul><​li class="​toclevel-1 tocsection-1"><​span class="​tocnumber">​1</​span>​ <span class="​toctext">​Vị trí địa lý</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-2"><​span class="​tocnumber">​2</​span>​ <span class="​toctext">​Điều kiện tự nhiên</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-3"><​span class="​tocnumber">​3</​span>​ <span class="​toctext">​Hành chính</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-4"><​span class="​tocnumber">​4</​span>​ <span class="​toctext">​Giáo dục y tế</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-5"><​span class="​tocnumber">​5</​span>​ <span class="​toctext">​Kinh tế xã hội</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-6"><​span class="​tocnumber">​6</​span>​ <span class="​toctext">​Giao thông</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-7"><​span class="​tocnumber">​7</​span>​ <span class="​toctext">​Lịch sử</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-8"><​span class="​tocnumber">​8</​span>​ <span class="​toctext">​Hình ảnh</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-9"><​span class="​tocnumber">​9</​span>​ <span class="​toctext">​Xem thêm</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-10"><​span class="​tocnumber">​10</​span>​ <span class="​toctext">​Liên Kết ngoài</​span></​li>​
 +<li class="​toclevel-1 tocsection-11"><​span class="​tocnumber">​11</​span>​ <span class="​toctext">​Chú thích</​span></​li>​
 +</​ul></​div>​
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Nghị định 113/​2005/​NĐ-CP<​sup id="​cite_ref-ND11_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ điều chỉnh địa giới hành chính thành lập xã Lâm Hải trên cơ sở 12.272,40 ha diện tích tự nhiên và 10.531 nhân khẩu của xã Đất Mới.</​li></​ul>​
 +
 +<​p><​b>​Xã Đất Mới</​b>​
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-ND11-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 113/​2005/​NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Xã,​ thị trấn thuộc huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Thị trấn (1)</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Năm Căn (huyện lỵ)
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Xã (7)</​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Đất Mới •  ​
 +Hàm Rồng •  ​
 +Hàng Vịnh •  ​
 +Hiệp Tùng •  ​
 +Lâm Hải •  ​
 +Tam Giang •  ​
 +Tam Giang Đông
 +</p>
 +</​div></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​ tỉnh Cà Mau, Việt Nam này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181011171940
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.088 seconds
 +Real time usage: 0.114 seconds
 +Preprocessor visited node count: 628/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13580/​2097152 bytes
 +Template argument size: 439/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 783/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.019/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 979 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.736 ​     1 -total
 + ​51.01% ​  ​40.677 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​41.20% ​  ​32.855 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​19.76% ​  ​15.759 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_N&#​259;​m_C&#​259;​n
 + ​17.85% ​  ​14.230 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.34% ​  ​10.639 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 + ​11.30% ​   9.008      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  7.19%    5.731      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.27%    4.204      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.85%    3.865      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796028-0!canonical and timestamp 20181011171940 and revision id 43080425
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10469-l-m-h-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)