User Tools

Site Tools


10468-saint-helena-ascension-v-tristan-da-cunha-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10468-saint-helena-ascension-v-tristan-da-cunha-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​p><​b>​Saint Helena, Ascension và Tristan da Cunha</​b><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ là một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh bao gồm các hòn đảo Saint Helena, Đảo Ascension và nhóm đảo nhỏ Tristan da Cunha. Khu vực này trước đây được gọi là <​b>​Saint Helena và những lãnh thổ phụ thuộc</​b>​ cho đến ngày 1 tháng 9 năm 2009, khi một hiến pháp mới cho phép 3 đảo có quyền tương đương nhau.<​sup id="​cite_ref-constitution_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Về mặt hành chính cũng như địa lý, lãnh thổ chia thành 3 đảo, mỗi đảo được quản lý bới một hội đồng. Thống đốc của lãnh thổ là chủ tịch của Hội đồng Lập pháp Saint Helena.
 +</p>
 +<​p>​Hòn đảo St Helena tiếp túc được chia thành 8 quận.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p>​
 +
 +<ul class="​gallery mw-gallery-traditional"><​li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​29px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ascension_Island_Location2.jpg/​120px-Ascension_Island_Location2.jpg"​ width="​120"​ height="​92"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ascension_Island_Location2.jpg/​180px-Ascension_Island_Location2.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c7/​Ascension_Island_Location2.jpg/​240px-Ascension_Island_Location2.jpg 2x" data-file-width="​875"​ data-file-height="​671"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Vị trí của Saint Helena và đảo Ascension
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​26.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Topographic_map_of_Saint_Helena-en.svg/​120px-Topographic_map_of_Saint_Helena-en.svg.png"​ width="​120"​ height="​97"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Topographic_map_of_Saint_Helena-en.svg/​180px-Topographic_map_of_Saint_Helena-en.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e7/​Topographic_map_of_Saint_Helena-en.svg/​240px-Topographic_map_of_Saint_Helena-en.svg.png 2x" data-file-width="​802"​ data-file-height="​650"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bản đồ đảo St Helena
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​SH-St_Helena.png/​120px-SH-St_Helena.png"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​SH-St_Helena.png/​180px-SH-St_Helena.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​52/​SH-St_Helena.png/​240px-SH-St_Helena.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Các bản đồ khác của St Helena
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​32px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Ile_de_l%27ascension_routes.svg/​120px-Ile_de_l%27ascension_routes.svg.png"​ width="​120"​ height="​86"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Ile_de_l%27ascension_routes.svg/​180px-Ile_de_l%27ascension_routes.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​c/​c0/​Ile_de_l%27ascension_routes.svg/​240px-Ile_de_l%27ascension_routes.svg.png 2x" data-file-width="​2101"​ data-file-height="​1505"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bản đồ đảo Ascension
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​15px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​SH-Ascension.png/​120px-SH-Ascension.png"​ width="​120"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​SH-Ascension.png/​180px-SH-Ascension.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​SH-Ascension.png/​240px-SH-Ascension.png 2x" data-file-width="​500"​ data-file-height="​500"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bản đồ khác của đảo Ascension
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 + <li class="​gallerybox"​ style="​width:​ 155px"><​div style="​width:​ 155px">​
 + <div class="​thumb"​ style="​width:​ 150px;"><​div style="​margin:​22.5px auto;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Tristan_Map.png/​120px-Tristan_Map.png"​ width="​120"​ height="​105"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Tristan_Map.png/​180px-Tristan_Map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​3/​3d/​Tristan_Map.png/​240px-Tristan_Map.png 2x" data-file-width="​2787"​ data-file-height="​2441"/></​div></​div>​
 + <div class="​gallerytext">​
 +<​p>​Bản đồ nhóm đảo Tristan da Cunha
 +</p>
 + </​div>​
 + </​div></​li>​
 +</ul>
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181025051608
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.392 seconds
 +Real time usage: 0.522 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2268/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 115197/​2097152 bytes
 +Template argument size: 4659/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 9/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 6999/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.084/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.71 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 325.695 ​     1 -total
 + ​29.70% ​  ​96.721 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_qu&#​7889;​c_gia
 + ​26.33% ​  ​85.752 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​24.58% ​  ​80.071 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​16.44% ​  ​53.530 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​atilde;​nh_th&#​7893;​_c&#​7911;​a_&#​272;&#​7871;​_qu&#​7889;​c_Anh
 + ​11.77% ​  ​38.349 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&​ugrave;​ng_l&​atilde;​nh_th&#​7893;​_b&​ecirc;​n_ngo&​agrave;​i_c&#​7911;​a_c&​aacute;​c_n&#​432;&#​7899;​c_ch&​acirc;​u_&​Acirc;​u
 + ​10.69% ​  ​34.825 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.54%   ​27.811 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  8.31%   ​27.069 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.01%   ​22.840 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Portal_box
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795613-0!canonical and timestamp 20181025051607 and revision id 40650003
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10468-saint-helena-ascension-v-tristan-da-cunha-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)