User Tools

Site Tools


10465-la-liga-1969-70-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10465-la-liga-1969-70-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​La Liga 1969-70</​b>​ là mùa giải thứ 39 của La Liga kể từ khi nó được thành lập, bắt đầu từ ngày 13 tháng 9 năm 1969 và kết thúc vào ngày 19 tháng 4 năm 1970. Giải đấu bao gồm các câu lạc bộ sau:
 +</p>
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​402px"><​div class="​thumbcaption">​Vị trí các clb tham dự La Liga 1969–70</​div></​div></​div>​
 +<div class="​noviewer thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​152px"><​div style="​position:​relative;​width:​150px;​border:​1px solid lightgray"><​img alt="​La Liga 1969-70 trên bản đồ Quần đảo Canary"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​150px-Canarias-loc.svg.png"​ width="​150"​ height="​81"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​225px-Canarias-loc.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​88/​Canarias-loc.svg/​300px-Canarias-loc.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​277"/><​div style="​position:​absolute;​top:​67.485%;​left:​55.589%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-4px;​top:​-4px;​line-height:​0"><​img alt="​Las Palmas"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​8px-Red_pog.svg.png"​ title="​Las Palmas"​ width="​8"​ height="​8"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​16px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div></​div></​div><​div class="​thumbcaption"><​small>​Vị trí các clb tham dự La Liga 1969-70 (quần đảo Canary)</​small></​div></​div></​div>​
  
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Những câu lạc bộ sau đã giành quyền tham dự các giải đấu ở châu Âu trong mùa giải 1970-71:
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Lưu ý: Đội chủ nhà được liệt kê ở cột dọc bên trái còn đội khách ở hàng trên cùng.</​li></​ul><​center>​
 +</​center>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1338
 +Cached time: 20181018154200
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.308 seconds
 +Real time usage: 0.362 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2294/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 68771/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1020/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 6/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.091/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.42 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 169.096 ​     1 -total
 + ​69.87% ​ 118.144 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map+
 + ​37.68% ​  ​63.713 ​    16 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Location_map~
 + ​12.82% ​  ​21.685 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​oacute;​ng_&#​273;&​aacute;​_T&​acirc;​y_Ban_Nha
 + ​11.34% ​  ​19.184 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.23%   ​13.922 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagicon
 +  6.63%   ​11.211 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​La_Liga
 +  4.44%    7.504      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +  4.26%    7.209      4 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Spain
 +  2.56%    4.326      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Argentina
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794715-0!canonical and timestamp 20181018154200 and revision id 23307630
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10465-la-liga-1969-70-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)