User Tools

Site Tools


10461-ti-u-h-th-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10461-ti-u-h-th-n-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tiểu Hồ Đồ thần</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Trung Quốc: 小糊涂神,​ tiếng Anh: <​i>​Small confused God</​i>​) là một bộ phim hoạt hình hài hước của Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc, ra mắt lần đầu năm 1998.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​h3><​span id="​Nh.C3.A2n_v.E1.BA.ADt"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nhân_vật">​Nhân vật</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​ul><​li>​Tiểu Bảo (小宝): Một cậu học sinh Trung học, bạn rất thân của Tiểu Hồ Đồ thần</​li>​
 +<​li>​Tiểu Hồ Đồ thần (小糊涂神):​ Một vị thần tí hon</​li>​
 +<​li>​Lão Hồ Đồ thần (老糊涂神):​ Cha của Tiểu Hồ Đồ thần</​li>​
 +<​li>​Lão Lão Hồ Đồ thần (老老糊涂神):​ Ông nội của Tiểu Hồ Đồ thần</​li>​
 +<​li>​Đại Ma Bao (大魔包):​ Một gã lang thang, xấu tính - kẻ thù của Tiểu Bảo và Tiểu Hồ Đồ thần</​li></​ul>​
 +<​p>​Mỗi lần gặp khó khăn không thể giải quyết được, Tiểu Hồ thần thường niệm câu thần chú kinh điển của nhà Hồ Đồ (经典台词):​
 +</p>
 +<​dl><​dd><​dl><​dd>​金糊涂,银糊涂,</​dd>​
 +<​dd>​比不上咱家的老糊涂 。</​dd>​
 +<​dd>​金糊涂,银糊涂,</​dd>​
 +<​dd>​不上咱家的老老糊。</​dd></​dl></​dd></​dl>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181011170309
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.064 seconds
 +Real time usage: 0.093 seconds
 +Preprocessor visited node count: 653/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7958/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1497/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 368/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 826 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​69.240 ​     1 -total
 + ​86.76% ​  ​60.073 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​78.12% ​  ​54.092 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.37% ​  ​10.642 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 + ​10.54% ​   7.301      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.73%    5.354      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  4.77%    3.306      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  4.11%    2.846      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  3.07%    2.128      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797578-0!canonical and timestamp 20181011170309 and revision id 26386742
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10461-ti-u-h-th-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)