User Tools

Site Tools


10458-kh-nh-b-nh-t-y-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10458-kh-nh-b-nh-t-y-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Khánh Bình Tây</​b>​ là một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã có diện tích 54,​36 km²,​ dân số năm 1999 là 13447 người,<​sup id="​cite_ref-MS_1-3"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ mật độ dân số đạt 247 người/​km².
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​p>​Cũng như các khu vực khác ở Cà Mau, xã này có địa hình chủ yếu là kênh rạch chằng chịt, nước lợ. Giao thông thủy thịnh hành. Ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản và nuôi trồng thủy sản nước lợ như cua, tôm sú, tôm càng xanh.
 +</p>
 +
 +
 +<​p>​Xã Khánh Bình Tây thành lập từ ngày 25 tháng 7 năm 1979<sup id="​cite_ref-CP275_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải thành bốn xã lấy tên là xã Khánh Bình, xã Khánh Bình Trung, xã Khánh Bình Đông và xã Khánh Bình Tây.</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​42/​1999/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND42_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 25 tháng 06 năm 1999 của Chính phủ về việc thành lập xã Khánh Bình Tây Bắc trên cơ sở có 9.864 ha diện tích tự nhiên và 17.212 nhân khẩu của xã Khánh Bình Tây.</​li></​ul>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_H%C3%B2n_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%A1c.jpg/​250px-M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_H%C3%B2n_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%A1c.jpg"​ width="​250"​ height="​167"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_H%C3%B2n_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%A1c.jpg/​375px-M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_H%C3%B2n_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%A1c.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_H%C3%B2n_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%A1c.jpg/​500px-M%E1%BB%99t_c%E1%BA%A3nh_%E1%BB%9F_H%C3%B2n_%C4%90%C3%A1_B%E1%BA%A1c.jpg 2x" data-file-width="​4752"​ data-file-height="​3168"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Một cảnh trong khu du lịch Hòn Đá Bạc</​div></​div></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1321
 +Cached time: 20181010234423
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.168 seconds
 +Real time usage: 0.226 seconds
 +Preprocessor visited node count: 981/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 37205/​2097152 bytes
 +Template argument size: 870/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 2/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3589/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.055/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 164.820 ​     1 -total
 + ​55.74% ​  ​91.878 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​50.97% ​  ​84.007 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.26% ​  ​36.697 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.35% ​  ​31.899 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.87% ​  ​26.158 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.98%   ​14.794 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Tr&#​7847;​n_V&#​259;​n_Th&#​7901;​i
 +  7.78%   ​12.818 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.10%   ​11.707 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 +  6.62%   ​10.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1249820-0!canonical and timestamp 20181010234422 and revision id 40660920
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10458-kh-nh-b-nh-t-y-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)