User Tools

Site Tools


10448-crown-of-the-north-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10448-crown-of-the-north-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​ italic; background: #​FFC48C;">​Europa Universalis:​ Crown of the North<​br/>​Svea Rike III (tựa gốc)</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​f/​f6/​Svea_Rike_III_CD_cover.jpg/​300px-Svea_Rike_III_CD_cover.jpg"​ width="​300"​ height="​382"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​f/​f6/​Svea_Rike_III_CD_cover.jpg 1.5x" data-file-width="​432"​ data-file-height="​550"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phát triển</​th><​td>​
 +Paradox Entertainment</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nhà phát hành</​th><​td>​
 +<ul style="​list-style:​ none none; line-height:​ inherit; margin: 0px;"><​li><​sup>​SWE</​sup>​Levande Böcker</​li></​ul><​ul style="​list-style:​ none none; line-height:​ inherit; margin: 0px;"><​li><​sup>​Toàn cầu</​sup>​PAN Vision</​li></​ul><​ul style="​list-style:​ none none; line-height:​ inherit; margin: 0px;"><​li><​sup>​NA</​sup>​Strategy First</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dòng trò chơi</​th><​td>​
 +<​i>​Svea Rike</​i>​ sê-ri</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nền tảng</​th><​td>​
 +Microsoft Windows</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngày phát hành</​th><​td>​
 +<ul style="​list-style:​ none none; line-height:​ inherit; margin: 0px;"><​li><​sup>​SWE</​sup>​2000</​li></​ul><​ul style="​list-style:​ none none; line-height:​ inherit; margin: 0px;"><​li><​sup>​Toàn cầu</​sup>​2003</​li></​ul></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Chiến lược thời gian thực, Chiến lược lớn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chế độ</​th><​td>​
 +Chơi đơn, Chơi mạng</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phương tiện truyền tải</​th><​td>​
 +Compact Disc<​br/>​Digital Distribution</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​NavFrame collapsed"​ style="​border:​ none; padding: 0;">​
 +<​p>​Yêu cầu hệ thống</​p>​
 +<ul class="​NavContent"​ style="​list-style:​ none none; margin-left:​ 0; text-align: left; font-size: 105%; margin-top: 0; margin-bottom:​ 0; line-height:​ inherit;"><​li style="​line-height:​ inherit; margin: 0"><​b>​Tối thiểu</​b><​br/>​Windows 95/​98/​2000<​br/>​233 MHz Pentium II<​br/>​64 MB RAM</​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Europa Universalis:​ Crown of the North</​b>​ (tựa gốc: <​b>​Svea Rike III</​b>​) là trò chơi máy tính thuộc thể loại chiến lược lớn thời gian thực lấy bối cảnh thời Trung Cổ bắt đầu từ năm 1275 tại bán đảo Scandinavia do hãng Paradox Entertainment phát triển và Levande Böcker phát hành vào ngày 23 tháng 7 năm 2003. Là phàn tiếp theo của <​i>​Svea Rike</​i>​ và <​i>​Svea Rike II</​i>,​ đồng thời cũng là phần đầu của game <​i>​Two Thrones</​i>​. Sê-ri <​i>​Svea Rike</​i>​ chính là game mở đầu cho dòng game <​i>​Europa Universalis</​i>​.
 +</​p><​p><​i>​Europa Universalis:​ Crown of the North</​i>​ là phiên bản tiếng Anh của game. Được phát hành tại Mỹ cùng với phiên bản 1.07 của <​i>​Europa Universalis II</​i>,​ có thêm nhiều bổ sung mới về kịch bản.
 +</p>
  
 +<div class="​references-small">​
 +<​ul><​li><​span class="​citation web">​Adler (ngày 3 tháng 12 năm 2002). “Svea Rike III info” (bằng tiếng Thụy Điển)<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 20 tháng 8 năm 2007</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AEuropa+Universalis%3A+Crown+of+the+North&​amp;​rft.au=Adler&​amp;​rft.aulast=Adler&​amp;​rft.btitle=Svea+Rike+III+info&​amp;​rft.date=20+th%C3%A1ng+8+n%C4%83m+2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.europa-universalis.com%2Fforum%2Fshowthread.php%3Ft%3D58808&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li></​ul></​div>​
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Review at IGN</​li>​
 +<​li>​Thông tin, hình ảnh về game trên Gamespot</​li>​
 +<​li>​Dữ liệu của game trên Gamefaqs</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1331
 +Cached time: 20181011192211
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.139 seconds
 +Preprocessor visited node count: 667/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12484/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1842/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.038/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.53 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 112.450 ​     1 -total
 + ​68.39% ​  ​76.904 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&​ograve;​_ch&#​417;​i_&#​273;​i&#​7879;​n_t&#​7917;​
 + ​64.36% ​  ​72.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​28.33% ​  ​31.854 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​18.70% ​  ​21.023 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vgrelease
 +  4.77%    5.365      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Collapsible_list
 +  3.50%    3.936      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Px
 +  3.08%    3.460      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.78%    2.007      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Video_game_release/​abbr
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794311-0!canonical and timestamp 20181011192211 and revision id 37698642
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10448-crown-of-the-north-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)