User Tools

Site Tools


10447-t-n-ngh-a-cao-l-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10447-t-n-ngh-a-cao-l-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tân Nghĩa.</​div><​p><​b>​Tân Nghĩa</​b>​ là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Địa giới của xã Tân Nghĩa ở phía bắc giáp xã Phong Mỹ, phía nam giáp xã Hoà An và xã Tân Thuận Tây, phía đông giáp xã Phương Trà và ở phía tây giáp sông Tiền Giang<​sup id="​cite_ref-CP382_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​382-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP382_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-CP38_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Mỹ Tân thành hai xã lấy tên là xã Mỹ Tân và xã Tân Nghĩa.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​4-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP4_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Tân Nghĩa thuộc huyện Cao Lãnh</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​13-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT13_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Tân Nghĩa thuộc huyện Cao Lãnh</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​36-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT36_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 16 tháng 02 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, tách một phần 5 ấp của xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào <​b>​thị xã Cao Lãnh</​b>​.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1258
 +Cached time: 20181012042949
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.100 seconds
 +Preprocessor visited node count: 354/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15424/​2097152 bytes
 +Template argument size: 740/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3238/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​61.999 ​     1 -total
 + ​40.18% ​  ​24.911 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 + ​37.69% ​  ​23.370 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​29.16% ​  ​18.078 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.17% ​  ​16.225 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Cao_L&​atilde;​nh
 + ​22.32% ​  ​13.838 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​13.74% ​   8.521      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.01%    4.349      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  5.21%    3.230      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  2.86%    1.771      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798299-0!canonical and timestamp 20181012042949 and revision id 35729814
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10447-t-n-ngh-a-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)