User Tools

Site Tools


10445-jean-chr-tien-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10445-jean-chr-tien-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vcard" style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​ 130%;"><​span class="​fn">​Jean Chrétien</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Jean Chrétien 2010.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Jean_Chr%C3%A9tien_2010.jpg/​220px-Jean_Chr%C3%A9tien_2010.jpg"​ width="​220"​ height="​264"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Jean_Chr%C3%A9tien_2010.jpg/​330px-Jean_Chr%C3%A9tien_2010.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1c/​Jean_Chr%C3%A9tien_2010.jpg/​440px-Jean_Chr%C3%A9tien_2010.jpg 2x" data-file-width="​450"​ data-file-height="​539"/><​p>​Chrétien vào tháng 5 năm 2010</​p></​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Thủ tướng thứ 20 của Canada</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​4 tháng 11 năm 1993 – 12 tháng 12 năm 2003<​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000010.000000</​span>​10 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000038.000000</​span>​38 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left">​Nữ hoàng</​th><​td>​
 +Elizabeth II</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left">​Toàn quyền</​th><​td>​
 +Ray Hnatyshyn<​br/>​Roméo LeBlanc<​br/>​Adrienne Clarkson</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Kim Campbell</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Paul Martin</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Lãnh đạo Phe đối lập</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​21 tháng 12 năm 1990 – 4 tháng 11 năm 1993<​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000318.000000</​span>​318 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Brian Mulroney<​br/>​Kim Campbell</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left">​Nữ hoàng</​th><​td>​
 +Elizabeth II</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Herb Gray (Quyền)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Lucien Bouchard</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Phó Thủ tướng Canada<​br/>​Bộ trưởng Ngoại giao</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​30 tháng 6 năm 1984 – 17 tháng 9 năm 1984 <​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000</​span>​0 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000079.000000</​span>​79 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +John Turner</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Allan MacEachen</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Erik Nielsen (Phó Thủ tướng)<​br/>​Joe Clark (Bộ trưởng Ngoại giao)</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Năng lượng, Khoáng sản và Tài nguyên</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​10 tháng 9 năm 1982 – 30 tháng 6 năm 1984<​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000294.000000</​span>​294 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Marc Lalonde</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Gerald Regan</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Tư pháp</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​3 tháng 3 năm 1980 – 9 tháng 9 năm 1982 <​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000190.000000</​span>​190 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Jacques Flynn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Mark MacGuigan</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Tài chính</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​16 tháng 9 năm 1977 – 4 tháng 6 năm 1979 <​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000261.000000</​span>​261 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Donald Stovel Macdonald</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +John Crosbie</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Công nghiệp, Thương mại và Thương nghiệp</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​14 tháng 9 năm 1976 – 15 tháng 9 năm 1977 <​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000001.000000</​span>​1 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Don Jamieson</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Jack Horner</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Chủ tịch Uỷ ban Ngân khố</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​8 tháng 8 năm 1974 – 13 tháng 9 năm 1976<​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000002.000000</​span>​2 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000036.000000</​span>​36 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Charles Drury</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Bob Andras</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Nội vụ và Phát triển Miền Bắc</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​5 tháng 7 năm 1968 – 7 tháng 8 năm 1974<​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000006.000000</​span>​6 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000033.000000</​span>​33 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Arthur Laing</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Judd Buchanan</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Doanh thu Quốc gia</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​18 tháng 1 năm 1968 – 5 tháng 7 năm 1968<​br/><​span style="​display:​none">&​amp;​-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1.000000</​span>​0 năm, <span style="​display:​none">&​amp;​0000000000000169.000000</​span>​169 ngày</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Lester B. Pearson<​br/>​Pierre Trudeau</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Edgar Benson</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Kế nhiệm</​span></​th><​td>​
 +Jean-Pierre Côté</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Bộ trưởng Không bộ</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​border-bottom:​none">​
 +<span class="​nowrap"><​b>​Nhiệm kỳ</​b></​span><​br/>​1967 – 18 tháng 1 năm 1968</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Thủ tướng</​span></​th><​td>​
 +Lester B. Pearson</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​text-align:​left"><​span class="​nowrap">​Tiền nhiệm</​span></​th><​td>​
 +John Turner</​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​td colspan="​2">​
 +</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​lavender">​Thông tin cá nhân</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Sinh</​th><​td>​
 +<span class="​nickname">​Joseph Jacques Jean Chrétien</​span><​br/>​11 tháng 1 năm 1934 (83 tuổi)<​br/>​Shawinigan,​ Quebec, Canada</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đảng chính trị</​th><​td>​
 +Đảng Tự do</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vợ,​ chồng</​th><​td>​
 +Aline Chrétien</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quan hệ</​th><​td>​
 +Michel Chrétien (em trai)<​br/>​Raymond Chrétien (cháu)</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Con cái</​th><​td>​
 +3, bao gồm France Chrétien Desmarais</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Alma mater</​th><​td>​
 +Đại học Laval</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Nghề nghiệp</​th><​td>​
 +Luật sư</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tôn giáo</​th><​td>​
 +Công giáo Roma</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chữ ký</​th><​td>​
 +<img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Jean_Chr%C3%A9tien_Signature_2.svg/​128px-Jean_Chr%C3%A9tien_Signature_2.svg.png"​ width="​128"​ height="​32"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Jean_Chr%C3%A9tien_Signature_2.svg/​192px-Jean_Chr%C3%A9tien_Signature_2.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​e/​e0/​Jean_Chr%C3%A9tien_Signature_2.svg/​256px-Jean_Chr%C3%A9tien_Signature_2.svg.png 2x" data-file-width="​252"​ data-file-height="​63"/></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Joseph Jacques Jean Chrétien</​b>​ <span style="​font-size:​85%">​PC OM CC QC</​span>​ (sinh 11 tháng 1 năm 1934), hay thường được gọi là <​b>​Jean Chrétien</​b>​ (<​small>​phát âm tiếng Pháp:​ </​small><​span title="​Phát âm theo IPA" class="​IPA">​[ʒɑ̃ kʁetjɛ̃]</​span><​small/>​) là cựu thủ tướng thứ 20  của Canada. Ông giữ chức thủ tướng trên 10 năm, từ 4 tháng 11 năm 1993 đến 12 tháng 12 năm 2003.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​span class="​citation book">​Chrétien,​ Jean (2007). <i>My Years as Prime Minister</​i>​. Toronto: Knopf Canada. ISBN 0676979009.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJean+Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.au=Chr%C3%A9tien%2C+Jean&​amp;​rft.aufirst=Jean&​amp;​rft.aulast=Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.btitle=My+Years+as+Prime+Minister&​amp;​rft.date=2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0676979009&​amp;​rft.place=Toronto&​amp;​rft.pub=Knopf+Canada&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fbooks.google.ca%2Fbooks%3Fid%3DmjYj78_0tVEC%26lpg%3DPP1%26dq%3D%2522Prime%2520Ministers%2520of%2520Canada%26pg%3DPP1%23v%3Donepage%26q%26f%3Dtrue&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Chrétien,​ Jean (1985). <​i>​Straight from the Heart</​i>​. Toronto: Key Porter Books. ISBN 1550135767.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJean+Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.au=Chr%C3%A9tien%2C+Jean&​amp;​rft.aufirst=Jean&​amp;​rft.aulast=Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.btitle=Straight+from+the+Heart&​amp;​rft.date=1985&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1550135767&​amp;​rft.place=Toronto&​amp;​rft.pub=Key+Porter+Books&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Martin,​ Lawrence (1995). <​i>​Chrétien:​ The Will to Win</​i>​. Toronto: Lester Publishing. ISBN 1-895555-95-7.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJean+Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.au=Martin%2C+Lawrence&​amp;​rft.aufirst=Lawrence&​amp;​rft.aulast=Martin&​amp;​rft.btitle=Chr%C3%A9tien%3A+The+Will+to+Win&​amp;​rft.date=1995&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=1-895555-95-7&​amp;​rft.place=Toronto&​amp;​rft.pub=Lester+Publishing&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​span class="​citation book">​Martin,​ Lawrence (2003). <​i>​Iron Man: The Defiant Reign of Jean Chrétien</​i>​. Toronto: Penguin Group (Canada). ISBN 0-670-04310-9.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AJean+Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.au=Martin%2C+Lawrence&​amp;​rft.aufirst=Lawrence&​amp;​rft.aulast=Martin&​amp;​rft.btitle=Iron+Man%3A+The+Defiant+Reign+of+Jean+Chr%C3%A9tien&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=0-670-04310-9&​amp;​rft.place=Toronto&​amp;​rft.pub=Penguin+Group+%28Canada%29&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​li>​
 +<​li><​i>​Double Vision: The Inside Story of the Liberals in Power</​i>,​ by Edward Greenspon and Anthony Wilson-Smith,​ Toronto 1996, Doubleday Canada publishers, ISBN 0-385-25613-2.</​li>​
 +<​li><​i>​One-Eyed Kings</​i>,​ by Ron Graham, Toronto 1986, Collins Publishers, ISBN 0-00-217749-8.</​li>​
 +<​li><​i>​Prime Ministers: Ranking Canada'​s Leaders</​i>​ by J.L. Granatstein và Normal Hillmer, Toronto, HarperCollinsPublishersLtd.,​ 1999, ISBN 0-00-200027-X.</​li></​ul>​
 +<table id="​persondata"​ class="​persondata"​ style="​border:​1px solid #aaa; display:​none;​ speak:​none;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2">​Dữ liệu nhân vật
 +</​th></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN
 +</td>
 +<​td>​Chrétien,​ Joseph Jacques Jean
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÊN KHÁC
 +</td>
 +<​td>​Chrétien,​ Jean
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​TÓM TẮT
 +</td>
 +<​td>​20th Prime Minister of Canada (1993 - 2003)
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY SINH
 +</td>
 +<​td>​ngày 11 tháng 1 năm 1934
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI SINH
 +</td>
 +<​td>​Shawinigan,​ Quebec
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NGÀY MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr><​tr><​td class="​persondata-label"​ style="​color:#​aaa;">​NƠI MẤT
 +</td>
 +<td>
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181027141035
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.712 seconds
 +Real time usage: 0.794 seconds
 +Preprocessor visited node count: 14186/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 124924/​2097152 bytes
 +Template argument size: 23797/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 24/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.254/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.49 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +115.62% ​ 760.324 ​    24 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +100.00% ​ 657.628 ​     1 -total
 + ​82.95% ​ 545.531 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder_1
 + ​62.58% ​ 411.546 ​    17 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_officeholder/​office
 + ​13.34% ​  ​87.737 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y
 + ​12.05% ​  ​79.248 ​    20 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nts
 +  9.43%   ​61.995 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_n&#​259;​m_theo_n&#​259;​m_v&​agrave;​_ng&​agrave;​y/​ng&​agrave;​y
 +  7.16%   ​47.104 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tu&#​7893;​i_theo_ng&​agrave;​y
 +  6.61%   ​43.490 ​    20 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​7889;​_ng&​agrave;​y_Gregory
 +  5.72%   ​37.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​IMDB_name
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797795-0!canonical and timestamp 20181027141035 and revision id 43938591
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10445-jean-chr-tien-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)