User Tools

Site Tools


10444-m-h-i-cao-l-nh-la-gi

Mỹ Hội là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định 4-CP[1] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Mỹ Hội thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 13-HĐBT[2] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Mỹ Hội thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 77-HĐBT[3] ngày 27 tháng 06 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng, thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh bởi các phần của xã Bình Hàng Trung, Mỹ Hội, Bình Hàng Tây.
10444-m-h-i-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)