User Tools

Site Tools


10441-phong-i-n-tr-n-v-n-th-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10441-phong-i-n-tr-n-v-n-th-i-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Phong Điền</​b>​ là một xã thuộc huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</​p><​p>​Xã Phong Điền thành lập từ ngày 05 tháng 09 năm 2005<sup id="​cite_ref-ND11_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới hành chính xã Phong Điền:
 +</p>
 +<​ul><​li>​phía Đông giáp với xã Phong Lạc</​li>​
 +<​li>​phía Tây giáp với Thị Trấn Sông Đốc, và biển Tây.</​li>​
 +<​li>​phía Nam giáp với xã Phú Mỹ - Huyện Phú Tân.</​li>​
 +<​li>​phía Bắc giáp với xã Khánh Hưng.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +<​p>​==Giao thông==chủ yếu là kênh ngoài..đường sông...tuyến đường chính là từ huyện tvt về tới trung tâm xã...
 +hầu hết còn lại là đường lộ bê tông 2.5m.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Minh Hải thành ba xã lấy tên là xã Phong Phú, xã Phong Điền và xã Phong Lạc.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​33B-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HĐBT33B_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng giải thể xã Phong Phú để sáp nhập vào xã Phong Lạc và xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, chia tỉnh Minh Hải thành hai tỉnh là tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, Khi đó xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời thuộc tỉnh Cà Mau.</​li></​ul><​p><​i>​Thành lập xã Phong Điền từ ngày 05 tháng 09 năm 2005<sup id="​cite_ref-ND11_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​i>​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Nghị định <​b>​113/​2005/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-ND11_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 05 tháng 09 năm 2005 của Chính phủ, thành lập xã Phong Điền trên cơ sở 5.578,88 ha diện tích tự nhiên và 13.208 nhân khẩu của xã Phong Lạc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau,</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-ND11-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 113/​2005/​NĐ-CP về việc thành lập xã thuộc các huyện Đầm Dơi, Trần Văn Thời, Thới Bình và Năm Căn, tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CP275-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HĐBT33B-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QH-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181010213923
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.103 seconds
 +Preprocessor visited node count: 581/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10922/​2097152 bytes
 +Template argument size: 277/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2853/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.018/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 891 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​75.020 ​     1 -total
 + ​56.03% ​  ​42.036 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​43.63% ​  ​32.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​22.44% ​  ​16.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Tr&#​7847;​n_V&#​259;​n_Th&#​7901;​i
 + ​19.65% ​  ​14.743 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.92%    6.689      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.04%    4.532      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  3.62%    2.717      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​VIE
 +  1.95%    1.463      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +  1.90%    1.427     11 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796718-0!canonical and timestamp 20181010213923 and revision id 26508353
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10441-phong-i-n-tr-n-v-n-th-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)