User Tools

Site Tools


10431--ng-y-c-y-v-t-i-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10431--ng-y-c-y-v-t-i-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-style"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt="​Tango style Wikipedia Icon.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​48px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png"​ width="​48"​ height="​48"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​72px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2c/​Tango_style_Wikipedia_Icon.svg/​96px-Tango_style_Wikipedia_Icon.svg.png 2x" data-file-width="​48"​ data-file-height="​48"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span"><​b>​Đây là một bài mồ côi vì không có hoặc có ít bài khác liên kết đến nó.</​b><​br/><​span style="​font-size:​ 88%">​Xin hãy tạo liên kết đến bài này trong các bài của các chủ đề liên quan. <​i>​(tháng 7 2018)</​i></​span><​span class="​hide-when-compact"/><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Ông ấy, cô ấy và tôi<​br/>​Он,​ она и я</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​ÔNG ẤY, CÔ ẤY VÀ TÔI.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d5/​%C3%94NG_%E1%BA%A4Y%2C_C%C3%94_%E1%BA%A4Y_V%C3%80_T%C3%94I.jpg/​222px-%C3%94NG_%E1%BA%A4Y%2C_C%C3%94_%E1%BA%A4Y_V%C3%80_T%C3%94I.jpg"​ width="​222"​ height="​317"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​d5/​%C3%94NG_%E1%BA%A4Y%2C_C%C3%94_%E1%BA%A4Y_V%C3%80_T%C3%94I.jpg/​333px-%C3%94NG_%E1%BA%A4Y%2C_C%C3%94_%E1%BA%A4Y_V%C3%80_T%C3%94I.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​d/​d5/​%C3%94NG_%E1%BA%A4Y%2C_C%C3%94_%E1%BA%A4Y_V%C3%80_T%C3%94I.jpg 2x" data-file-width="​400"​ data-file-height="​571"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Tâm lý, lãng mạn</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kịch bản</​th><​td>​
 +Tatyana Paley</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Konstantin Khudyakov</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Nga</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +87 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Maksimus<​br/>​Pyramid</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​23px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​35px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Nga</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +1 tháng 2, 2007</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ông ấy, cô ấy và tôi</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Nga: <​i>​Он,​ она и я</​i>​) là một bộ phim tâm lý của đạo diễn Konstantin Khudyakov, ra mắt lần đầu năm 2007.
 +</p>
  
 +
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Xem phim trực tuyến</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​i>​Bài viết ​  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1295
 +Cached time: 20181017070635
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.120 seconds
 +Real time usage: 0.179 seconds
 +Preprocessor visited node count: 700/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13467/​2097152 bytes
 +Template argument size: 978/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 363/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.046/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.2 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 151.710 ​     1 -total
 + ​39.51% ​  ​59.936 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​36.75% ​  ​55.760 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​35.90% ​  ​54.470 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​32.60% ​  ​49.464 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.29% ​  ​24.708 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai
 +  8.28%   ​12.564 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  6.89%   ​10.451 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​RUS
 +  5.77%    8.760      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flagcountry
 +  5.38%    8.166      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794706-0!canonical and timestamp 20181017070635 and revision id 41239346
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10431--ng-y-c-y-v-t-i-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)