User Tools

Site Tools


10428-ng-i-sao-l-p-l-nh-ho-t-h-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10428-ng-i-sao-l-p-l-nh-ho-t-h-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-style:​italic;​ background: #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Ngôi sao đỏ lấp lánh<​br/>​闪闪的红星 孩子的天空<​br/>​Shănshăn de hóngxīng</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Ngôi sao đỏ lấp lánh (hoạt hình).jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​db/​Ng%C3%B4i_sao_%C4%91%E1%BB%8F_l%E1%BA%A5p_l%C3%A1nh_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%29.jpg/​222px-Ng%C3%B4i_sao_%C4%91%E1%BB%8F_l%E1%BA%A5p_l%C3%A1nh_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%29.jpg"​ width="​222"​ height="​301"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​db/​Ng%C3%B4i_sao_%C4%91%E1%BB%8F_l%E1%BA%A5p_l%C3%A1nh_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%29.jpg/​333px-Ng%C3%B4i_sao_%C4%91%E1%BB%8F_l%E1%BA%A5p_l%C3%A1nh_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%29.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​vi/​thumb/​d/​db/​Ng%C3%B4i_sao_%C4%91%E1%BB%8F_l%E1%BA%A5p_l%C3%A1nh_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%29.jpg/​444px-Ng%C3%B4i_sao_%C4%91%E1%BB%8F_l%E1%BA%A5p_l%C3%A1nh_%28ho%E1%BA%A1t_h%C3%ACnh%29.jpg 2x" data-file-width="​1061"​ data-file-height="​1440"/></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thể loại</​th><​td>​
 +Tâm lý, thiếu nhi</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Định dạng</​th><​td class="​category">​
 +Phim hoạt hình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Đạo diễn</​th><​td>​
 +Dante Lâm</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Ngôn ngữ</​th><​td>​
 +Tiếng Quan Thoại</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Sản xuất</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Địa điểm</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Thời lượng</​th><​td>​
 +90 phút</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Công ty sản xuất</​th><​td>​
 +Puzzle Animation Studio Limited</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Trình chiếu</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Kênh trình chiếu</​th><​td>​
 +CCTV</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia công chiếu</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​23px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​35px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​fa/​Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg/​45px-Flag_of_the_People%27s_Republic_of_China.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ </​span>​Trung Quốc</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phát sóng</​th><​td>​
 +2007</​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​background:​ #CCCCFF; padding: 0.25em 1em; line-height:​ 1.5em;">​Liên kết ngoài</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​url"​ style="​text-align:​center">​
 +Trang mạng chính thức</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Ngôi sao đỏ lấp lánh</​b><​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ (tiếng Trung Quốc: 閃閃的紅星,​ <​b>​Thiểm thiểm đích hồng tinh</​b>​) là một bộ phim hoạt hình của đạo diễn Lâm Siêu Hiền, ra mắt lần đầu năm 2007.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Trang nhà</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​20px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png"​ width="​20"​ height="​26"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​30px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b5/​Nuvola_apps_personal_unisex.svg/​40px-Nuvola_apps_personal_unisex.svg.png 2x" data-file-width="​94"​ data-file-height="​120"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết tiểu sử nhân vật Trung Quốc ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181012020656
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.100 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 792/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 13777/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2140/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 309/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.030/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 907 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​92.448 ​     1 -total
 + ​73.90% ​  ​68.317 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_truy&#​7873;​n_h&​igrave;​nh
 + ​67.98% ​  ​62.845 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.45% ​  ​17.055 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_Trung_Qu&#​7889;​c
 + ​16.40% ​  ​15.160 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​13.69% ​  ​12.655 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Flag
 +  7.81%    7.216      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  7.43%    6.872      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Country_data_Trung_Qu&#​7889;​c
 +  4.35%    4.022      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.31%    3.063      3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​L&​aacute;​_c&#​7901;/​core
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797571-0!canonical and timestamp 20181012020656 and revision id 24217627
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10428-ng-i-sao-l-p-l-nh-ho-t-h-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)