User Tools

Site Tools


10420-ideaworks-game-studio-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10420-ideaworks-game-studio-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Ideaworks Game Studio</​b>​ là một xưởng phát triển trò chơi điện tử có trụ sở tại Luân Đôn, Anh. Được thành lập vào năm 1998, ban đầu kinh doanh dưới cái tên Ideaworks3D,​ nó là một xưởng phát triển công nghệ đa nền tảng chất lượng cao và trò chơi điện tử dành cho iPhone và Smartphone. Xưởng này đã tạo ra nhiều trò chơi giành được nhiều giải thưởng, bao gồm những trò chơi và dòng trò chơi dành cho các nhà phát triển hàng đầu thế giới như EA (The Sims 2 Mobile và Need for Speed U2 &amp; Most Wanted), Square Enix (Final Fantasy VII: Dirge of Cerberus Lost Episode), Konami (Metal Gear Solid Mobile), Capcom (Resident Evil: Degeneration) và Activision/ Treyarch (Call of Duty: World at War: Zombies).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Thành lập năm 1998, Ideaworks3D được thiết lập nhằm phát triển công nghệ đa nền tảng, chất lượng cao và trò chơi điện tử. Danh tiếng của Ideaworks3D’s đã tăng lên nhanh chóng với việc ra mắt trên điện thoại Nokia'​s N-Gage vào năm 2004, trong đó trò chơi đã phát triển 4 trò chơi tận dụng được chức năng đa người chơi và chức năng chơi mạng.
 +</​p><​p>​Năm 2005, một xưởng làm việc đã được thành lập với nhân công làm việc với nền PC để phát triển nền tảng AAA native C++ based trên điện thoại di động.
 +</​p><​p>​Vào giữa năm 2009, Ideaworks3D đã được xây dựng lại thành hai nhánh làm việc riêng biệt,<​sup id="​cite_ref-PocketGamer_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ trong đó Ideaworks Game Studio tiếp tục làm việc để phát triển trên nền iPhone và Smartphone.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-PocketGamer-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​[1] PocketGamer Business News ngày 5 tháng 10 năm 2009</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181013090840
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.076 seconds
 +Real time usage: 0.102 seconds
 +Preprocessor visited node count: 549/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 6162/​2097152 bytes
 +Template argument size: 880/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 447/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 788 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​64.937 ​     1 -total
 + ​92.65% ​  ​60.163 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Company
 + ​74.19% ​  ​48.178 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​17.82% ​  ​11.575 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Comma_separated_entries
 +  4.68%    3.041      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  3.09%    2.008      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Longitem
 +  2.45%    1.588      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Nowrap
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794478-0!canonical and timestamp 20181013090840 and revision id 22105741
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10420-ideaworks-game-studio-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)