User Tools

Site Tools


10418-v-n-qu-c-gia-jardine-river-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10418-v-n-qu-c-gia-jardine-river-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vườn quốc gia Jardine River</​b>​ là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc, cự ly 2.137 km về phía tây bắc Brisbane và khoảng 900 km về phía tây bắc Cairns, tại đầu mũi của bán đảo Cape York.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​
 +Công viên và khu bảo tồn bao gồm xứ sở truyền thống của một số nhóm người Thổ Dân gồm những người từ các nhóm xã hội và ngôn ngữ Atambaya, Angkamuthi, Yadhaykenu, Gudang và Wuthathi.
 +Khu vực này là một cảnh quan văn hoá sống, với các địa điểm và các tính năng được đặt tên trong ngôn ngữ thổ dân Úc, thổ dân, các địa điểm nghi lễ. Ngày nay, chủ sở hữu truyền thống giữ được sự quan tâm mạnh mẽ và liên tục, thông qua các quyền truyền thống và trách nhiệm về đất đai trong việc bảo vệ và quản lý khu vực.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation map">​Hema,​ Maps (2007). <​i>​Australia Road and 4WD Atlas</​i>​ (Bản đồ). Eight Mile Plains Queensland: Hema Maps. tr. 104. ISBN 978-1-86500-456-3.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C6%B0%E1%BB%9Dn+qu%E1%BB%91c+gia+Jardine+River&​amp;​rft.au=Hema%2C+Maps&​amp;​rft.aufirst=Maps&​amp;​rft.aulast=Hema&​amp;​rft.btitle=Australia+Road+and+4WD+Atlas&​amp;​rft.date=2007&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.isbn=978-1-86500-456-3&​amp;​rft.pages=104&​amp;​rft.place=Eight+Mile+Plains+Queensland&​amp;​rft.pub=Hema+Maps&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div> ​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1318
 +Cached time: 20181020204020
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.242 seconds
 +Preprocessor visited node count: 796/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 41024/​2097152 bytes
 +Template argument size: 653/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 10/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1057/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.037/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.93 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 183.520 ​     1 -total
 + ​52.51% ​  ​96.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_place
 + ​41.17% ​  ​75.548 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.02% ​  ​33.066 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​17.79% ​  ​32.648 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​15.99% ​  ​29.347 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.30% ​  ​26.248 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_map
 +  5.97%   ​10.948 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Queensland-geo-stub
 +  5.03%    9.230      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.25%    7.805      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7853;​t_&#​273;&#​7897;​_d&​acirc;​n_s&#​7889;​
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798042-0!canonical and timestamp 20181020204020 and revision id 43368970
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10418-v-n-qu-c-gia-jardine-river-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)