User Tools

Site Tools


10417-san-giorgio-maggiore-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10417-san-giorgio-maggiore-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Districts_venice_-_san_giorgio_maggiore.png/​220px-Districts_venice_-_san_giorgio_maggiore.png"​ width="​220"​ height="​150"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​79/​Districts_venice_-_san_giorgio_maggiore.png/​330px-Districts_venice_-_san_giorgio_maggiore.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​7/​79/​Districts_venice_-_san_giorgio_maggiore.png 2x" data-file-width="​378"​ data-file-height="​258"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Districts_venice_-_san_giorgio_maggiore.png"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​San Giorgio Maggiore trong Venezia.</​div></​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg/​220px-Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg"​ width="​220"​ height="​143"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg/​330px-Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​7a/​Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg/​440px-Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg 2x" data-file-width="​1756"​ data-file-height="​1144"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Venice_San_Giorgio_Maggiore_Island_from_St._Mark%27s_Campanile.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Cảnh San Giorgio Maggiore.</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​San Giorgio Maggiore</​b>​ là một đảo ở Venezia, tỉnh Venezia, phía bắc nước Ý. Đảo này nằm ở phía đông Giudecca và phía nam của nhóm đảo chính. Đảo này bao quanh bởi <​i>​Canale della Grazia</​i>,​ <​i>​Canale della Giudecca</​i>,​ <​i>​Saint Mark Basin</​i>,​ <​i>​Canale di San Marco</​i>​ và phá phía nam. Nó tạo thành một phần San Marco sestiere.
 +</p>
  
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​30px-Flag_of_Italy.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​45px-Flag_of_Italy.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​03/​Flag_of_Italy.svg/​60px-Flag_of_Italy.svg.png 2x" data-file-width="​1500"​ data-file-height="​1000"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Ý  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1257
 +Cached time: 20181014042553
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.040 seconds
 +Real time usage: 0.052 seconds
 +Preprocessor visited node count: 143/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4157/​2097152 bytes
 +Template argument size: 155/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.005/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 576 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​29.359 ​     1 -total
 + ​90.13% ​  ​26.462 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&​Yacute;​
 + ​84.48% ​  ​24.803 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 + ​67.83% ​  ​19.915 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  9.56%    2.808      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797793-0!canonical and timestamp 20181014042553 and revision id 30745486
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10417-san-giorgio-maggiore-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)