User Tools

Site Tools


10413-h-a-b-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10413-h-a-b-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div>​
 +<table class="​infobox"​ style="​width:​22em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​background:​ #​AFEEEE;">​Hòa Bình</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +Tỉnh</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Thủy điện Hòa Bình.JPG"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.JPG/​280px-Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.JPG"​ width="​280"​ height="​210"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.JPG/​420px-Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​be/​Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.JPG/​560px-Th%E1%BB%A7y_%C4%91i%E1%BB%87n_H%C3%B2a_B%C3%ACnh.JPG 2x" data-file-width="​2592"​ data-file-height="​1944"/><​p>​Thủy điện Hòa Bình</​p></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Địa lý</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<​b>​Tọa độ</​b>:​ <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°49′52″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°20′23″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​831219°B 105,​339661°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.831219;​ 105.339661</​span></​span></​span></​span><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​20°49′52″B</​span>​ <span class="​longitude">​105°20′23″Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​20,​831219°B 105,​339661°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​20.831219;​ 105.339661</​span></​span></​span></​span></​span></​span></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Diện tích</​th><​td>​
 +4.608,7 km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân số <span style="​font-weight:​ normal;">​(2013)</​span></​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Tổng cộng</​span></​th><​td>​
 +808.200 người<​sup id="​cite_ref-Diện_tích,​_dân_số_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Mật độ</​span></​th><​td>​
 +175 người/​km²</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Dân tộc</​th><​td>​
 +Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao</​td></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<table width="​100%"​ class="​collapsible collapsed"​ cellpadding="​0"​ cellspacing="​0"​ style="​background:​ transparent;"><​tbody><​tr><​th style="​text-align:​ left; padding-right:​ 4px; font-weight:​ normal">​ Vị trí Hòa Bình trên bản đồ Việt Nam
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​ center; padding-top:​ 8px"><​span class="​photo"><​img alt="​Hoa Binh in Vietnam.svg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Hoa_Binh_in_Vietnam.svg/​200px-Hoa_Binh_in_Vietnam.svg.png"​ width="​200"​ height="​392"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Hoa_Binh_in_Vietnam.svg/​300px-Hoa_Binh_in_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a1/​Hoa_Binh_in_Vietnam.svg/​400px-Hoa_Binh_in_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​2349"/></​span><​br/>​Tỉnh Hòa Bình
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background:​ #​DCDCDC;">​Hành chính</​th></​tr><​tr><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<img alt="​Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​22px-Flag_of_Vietnam.svg.png"​ width="​22"​ height="​15"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​33px-Flag_of_Vietnam.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​21/​Flag_of_Vietnam.svg/​44px-Flag_of_Vietnam.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/>​ Việt Nam</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Vùng</​th><​td>​
 +<​p>​Tây Bắc <​small>​(địa lý)</​small>​
 +</p>
 +Vùng thủ đô Hà Nội <​small>​(đô thị)</​small></​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Tỉnh lỵ</​th><​td>​
 +Thành phố Hòa Bình</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Chính quyền</​th><​td>​
 + </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Chủ tịch UBND</​span></​th><​td>​
 +Nguyễn Văn Quang</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Chủ tịch HĐND</​span></​th><​td>​
 +Trần Đăng Ninh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Chánh án TAND</​span></​th><​td>​
 +Hà Quang Dĩnh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Viện trưởng VKSND</​span></​th><​td>​
 +Hồ Đức Anh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row"><​span style="​font-weight:​ normal;">​ Bí thư Tỉnh ủy</​span></​th><​td>​
 +Bùi Văn Tỉnh</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Phân chia hành chính</​th><​td>​
 +1 thành phố, 10 huyện</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã hành chính</​th><​td>​
 +VN-14</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã bưu chính</​th><​td>​
 +35xxxx</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Mã điện thoại</​th><​td>​
 +218</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +28</​td></​tr><​tr><​th scope="​row">​Website</​th><​td>​
 +http://​www.hoabinh.gov.vn/</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Hòa Bình</​b>​ là một tỉnh miền núi thuộc vùng tây bắc Việt Nam, có vị trí ở phía nam Bắc Bộ, giới hạn ở tọa độ 20°19'​ - 21°08'​ vĩ độ Bắc, 104°48'​ - 105°40'​ kinh độ Đông, tỉnh lỵ là thành phố Hòa Bình nằm cách trung tâm thủ đô Hà Nội 73 km. Trong quy hoạch xây dựng, tỉnh này thuộc vùng Hà Nội
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Cũng giống như Ninh Bình và Thanh Hóa, tỉnh Hòa Bình nằm giáp ranh giữa 3 khu vực: tây bắc, đông bắc và Bắc Trung Bộ của Việt Nam.
 +</​p><​p>​Địa giới Hòa Bình: ​
 +</p>
 +
 +<​p>​Hòa Bình hiện có 1 thành phố và 10 Huyện, Trong đó có với 210 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 11 thị trấn, 8 phường và 191 xã:
 +</p>
 +<table cellpadding="​0"​ cellspacing="​6"​ width="​100%"​ align="​center"​ style="​background:​ #f9f9f9; border: 1px #aaa solid; margin-top: 16px"><​tbody><​tr><​th colspan="​3"​ style="​background:​ #E6E6FA; font-size: 95%;">​Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc tỉnh Hòa Bình
 +</​th></​tr><​tr><​td width="​50%"​ valign="​top"​ style="​background:​ #​f9f9f9;">​
 +<table cellpadding="​1"​ cellspacing="​1"​ style="​background:​ #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: right;"​ width="​100%"><​tbody><​tr><​th align="​left"​ style="​border-bottom:​ 2px solid #CCCCFF; padding-left:​ 10px; white-space:​nowrap">​Tên</​th>​
 +<th style="​border-bottom:​ 2px solid #​CCCCFF;">​Dân số (người)<​sup>​2009</​sup></​th>​
 +<th style="​border-bottom:​ 2px solid #​CCCCFF;">​Hành chính
 +</​th></​tr><​tr><​td align="​left"​ colspan="​3"​ style="​background:​ #F5F5DC; padding-left:​ 30px;"><​b>​Thành phố (1)</​b>​
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​f5f5f5"><​td align="​left"​ style="​padding-left:​ 6px; white-space:​nowrap">​Hòa Bình</​td>​
 +<​td>​95.589</​td>​
 +<​td><​i>​8 phường, 7 xã </i>
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​left"​ colspan="​3"​ style="​background:​ #F5F5DC; padding-left:​ 30px;"><​b>​Huyện (10)</​b>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​left"​ style="​padding-left:​ 6px; white-space:​nowrap">​Cao Phong</​td>​
 +<​td>​40.949</​td>​
 +<​td><​i>​1 thị trấn, 12 xã</​i>​
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​F5F5F5"><​td align="​left"​ style="​padding-left:​ 6px; white-space:​nowrap">​Đà Bắc</​td>​
 +<​td>​52.381</​td>​
 +<​td><​i>​1 thị trấn, 19 xã</​i>​
 +</​td></​tr><​tr><​td align="​left"​ style="​padding-left:​ 6px; white-space:​nowrap">​Kim Bôi</​td>​
 +<​td>​114.015</​td>​
 +<​td><​i>​1 thị trấn, 27 xã</​i>​
 +</​td></​tr><​tr bgcolor="#​F5F5F5"><​td align="​left"​ style="​padding-left:​ 6px; white-space:​nowrap">​Kỳ Sơn</​td>​
 +<​td>​34.681</​td>​
 +<​td><​i>​1 thị trấn, 9 xã</​i>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​td>​
 +<td width="​50%"​ valign="​top"​ style="​background:​ #​f9f9f9;">​
 +</td>
 +<td valign="​top"​ style="​background:​ #f9f9f9; font-size: 90%">​
 +</​td></​tr></​tbody></​table>​
 +<​p>​Diện tích tự nhiên toàn tỉnh là 4.662.5 km²,<​sup id="​cite_ref-NQ31_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ chiếm 1,41% tổng diện tích tự nhiên của Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người: 1500 USD (tương đương 34.090.909 đồng, số liệu tháng 1 năm 2016).
 +</p>
 +
 +<​p>​Hòa Bình có 832.543 dân (tháng 7/​2009).<​sup id="​cite_ref-NQ31_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Theo kết quả chính thức điều tra dân số ngày 01/04/2009 dân số tỉnh Hòa Bình chỉ có 786.964 người.
 +</​p><​p>​Theo thống kê dân số toàn quốc năm 1999, trên địa bàn tỉnh có 6 dân tộc sinh sống, đông nhất là người Mường chiếm 63,3%; người Kinh chiếm 27,73%; người Thái chiếm 3,9%; người Dao chiếm 1,7%; người Tày chiếm 2,7%; người Mông chiếm 0,52%; ngoài ra còn có người Hoa sống rải rác ở các địa phương trong tỉnh. Người Hoa trước đây sống tập trung ở Ngọc Lương, Yên Thủy; nhưng sau năm 1979 còn lại một số gia đình và hiện nay sống phân tán ở các xã Yên Trị, Ngọc Lương và Phú Lai huyện Yên Thuỷ. Ngoài ra, còn có một số người thuộc các dân tộc khác chủ yếu do kết hôn với người Hòa Bình công tác ở các tỉnh miền núi khác. 19% dân số sống ở đô thị và 81% dân số sống ở nông thôn.
 +</​p><​p>​Hòa Bình là một trong chín tỉnh của Việt Nam mà trong đó có người Việt (Kinh) không chiếm đa số, đồng thời tỉnh này cũng được coi là thủ phủ của người Mường, vì phần lớn người dân tộc Mường sống tập trung chủ yếu ở đây. Người Mường xét về phương diện văn hóa - xã hội là dân tộc gần gũi với người Kinh nhất. Địa bàn cư trú của người Mường ở khắp các địa phương trong tỉnh, sống xen kẽ với người Kinh và các dân tộc khác.
 +</​p><​p>​Người Kinh, sống ở khắp nơi trong tỉnh. Những người Kinh sống ở Hòa Bình đầu tiên đã lên tới 4-5 đời; nhưng đa số di cư tới Hòa Bình từ những năm 1960 của thế kỉ trước, thuộc phong trào khai hoang từ các tỉnh đồng bằng lân cận (Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Tây...). Trong những năm gần đây, sự giao lưu về kinh tế và văn hóa mở rộng, nhiều người Kinh từ khắp các tỉnh thành đều tìm kiếm cơ hội làm ăn và sinh sống ở Hòa Bình.
 +</​p><​p>​Người Thái, chủ yếu sống tập trung ở huyện Mai Châu. Tuy sống gần với người Mường lâu đời và đã bị ảnh hưởng nhiều về phong tục, lối sống (đặc biệt là trang phục), nhưng vẫn giữ được những nét văn hóa độc đáo. Đây là vốn quý để phát triển du lịch công động và bảo lưu vốn văn hóa truyền thống. Hiện nay, khu du lịch Bản Lác là một trong những điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước hàng đầu ở Hòa Bình.
 +</​p><​p>​Người Tày, chủ tập trung ở huyện Đà Bắc, sống xen kẽ với người Mường, người Dao. Người Tày có tập quán và nhiều nét văn hóa gần giống với người Thái, đặc biệt là ngôn ngữ. Tuy nhiên, xét theo khía cạnh trang phục thì người Tày ở Đà Bắc giống người Thái trắng thuộc các huyện Phù Yên, Bắc Yên (tỉnh Sơn La).
 +</​p><​p>​Người Dao sống thành cộng đồng ở các huyện Đà Bắc, Lương Sơn, Kim Bôi, Cao Phong, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình. Người H'​mông sống tập trung ở xã Hang Kia và Pà Cò của huyện Mai Châu. Trước đây hai dân tộc này sống du canh du cư, nhưng từ những năm 70-80 đã chuyển sang chế độ đinh canh, định cư và đã đạt được những thành tựu đáng kể về phương diện kinh tế - xã hội.
 +</​p><​p>​Với sự đa dạng về sắc tộc như vậy và đặc biệt gần với đồng bằng Bắc Bộ, cách thủ đô Hà Nội chỉ khoảng từ 80 tới 100 km, kết hợp với các điều kiện địa hình, phong cảnh của tỉnh; thì đây là tiềm năng lớn để phát triển du lịch.
 +</p>
 +
 +<​p>​Hòa Bình là tỉnh miền núi, tiếp giáp với phía tây đồng bằng sông Hồng, Hòa Bình có địa hình núi trung bình, chia cắt phức tạp, độ dốc lớn và theo hướng tây bắc - Đông Nam, phân chia thành 2 vùng: vùng núi cao nằm về phía tây bắc có độ cao trung bình từ 600 – 700 m, địa hình hiểm trở, diện tích 212.740 ha, chiếm 44,8% diện tích toàn vùng; vùng núi thấp nằm ở phía đông nam, diện tích 262.202 ha, chiếm 55,2% diện tích toàn tỉnh, địa hình gồm các dải núi thấp, ít bị chia cắt, độ dốc trung bình từ 20 – 250, độ cao trung bình từ 100 – 200 m.
 +</​p><​p>​Bên cạnh đó, hệ thống sông ngòi trên địa bàn tỉnh phân bố tương đối đồng đều với các sông lớn như sông Đà,, sông Bưởi, sông Lạng, sông Bùi...
 +</​p><​p>​Hòa Bình có khí hậu cận nhiệt đới ẩm, mùa đông phi nhiệt đới khô lạnh, ít mưa; mùa hè nóng, mưa nhiều. Nhiệt độ trung bình hàng năm trên 23 °C. Tháng 7 có nhiệt độ cao nhất trong năm, trung bình 27 - 29 °C, ngược lại tháng 1 có nhiệt độ thấp nhất, trung bình 15,5 - 16,5 °C.
 +</p>
 +
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_b.E1.BB.99"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đường_bộ">​Đường bộ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Các đường giao thông quan trọng trên địa bàn tỉnh như:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Quốc lộ 6 đi qua các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn, thành phố Hòa Bình, huyện Tân Lạc, Mai Châu nối liền Hòa Bình với thủ đô Hà Nội và các tỉnh tây bắc khác, điểm gần trung tâm Hà Nội nhất trên quốc lộ 6 của Hòa Bình thuộc huyện Lương Sơn là gần 40 km;</​li>​
 +<​li>​Quốc lộ 15A đi từ huyện Mai Châu nối quốc lộ 6 với các huyện vùng cao tỉnh Thanh Hóa;</​li>​
 +<​li>​Quốc lộ 12B nối thẳng quốc lộ 6 (ở Mãn Đức - Tân Lạc) đi qua các huyện Tân Lạc, Lạc Sơn, Yên Thuỷ và tỉnh Ninh Bình là con đường ngắn nhất từ tây bắc xuyên ra Biển Đông;</​li>​
 +<​li>​Quốc lộ 21 có điểm đầu là ngã ba giao cắt với quốc lộ 32, trước cửa ngõ vào thị xã Sơn Tây, điểm cuối là thị trấn Thịnh Long, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định qua thị trấn Xuân Mai Hà Nội qua các huyện Lương Sơn, Kim Bôi, Lạc Thủy xuống Phủ Lý.</​li>​
 +<​li>​Quốc lộ 37C nối từ Hưng Thi (Lạc Thủy) qua Nho Quan, Gia Viễn (Ninh Bình) tới Ý Yên (Nam Định)</​li>​
 +<​li>​Đường Hồ Chí Minh chạy song song với quốc lộ 21, gặp quốc lộ 12B tại thị trấn Thanh Hà, Lạc Thủy và quốc lộ 12A tại địa bàn giáp ranh giữa xã Yên Nghiệp của huyện Lạc Sơn và xã Lạc Thịnh của huyện Yên Thuỷ.</​li></​ul><​p>​Các tuyến đường chính này nối với hệ thống đư­ờng nối liền các huyện, xã trong tỉnh với thị xã và với các huyện, tỉnh bạn rất thuận lợi cho giao lư­u kinh tế - xã hội.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​.C4.90.C6.B0.E1.BB.9Dng_thu.E1.BB.B7"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Đường_thuỷ">​Đường thuỷ</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hệ thống sông ngòi thuỷ văn: Hòa Bình có mạng lưới sông suối phân bổ tương đối dày và đều khắp ở các huyện. Sông Ðà là sông lớn nhất chảy qua tỉnh có lưu vực 15.000 km² chảy qua các huyện Mai Châu, Ðà Bắc, Tân Lạc, Kỳ Sơn và thành phố Hòa Bình với tổng chiều dài là 151 km. Hồ sông Ðà có dung tích 9,5 tỷ m3 nước nối liền với Sơn La, phần hạ l­ưu chảy qua Phú Thọ, Hà Tây thông với sông Hồng, đ­ược điều tiết n­ước bởi hồ sông Đà, tại đây có thể phát triển vận tải thuỷ thuận lợi, có hiệu quả; sông Bưởi bắt nguồn từ xã Phú Cường, huyện Tân Lạc, dài 55 km; sông Bôi bắt nguồn từ xã Thượng Tiến, huyện Kim Bôi, dài 125 km; sông Bùi bắt nguồn từ xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn, dài 32 km; sông Lạng bắt nguồn từ xã Bảo Hiệu huyện Yên Thuỷ, dài 30 km.
 +</p>
 +
 +<​dl><​dd/></​dl><​p>​Tỉnh Hòa Bình được thành lập ngày 22 tháng 6 năm 1886 theo nghị định của Kinh lược Bắc Kỳ với tên gọi là <​b>​tỉnh Mường</​b>,​ tách phần đất có người Mường cư trú từ các tỉnh Hưng Hóa, Sơn Tây, Hà Nội và Ninh Bình. Tỉnh lỵ đặt tại thị trấn Chợ Bờ (thuộc châu Đà Bắc) nên cũng còn gọi là tỉnh <​b>​Chợ Bờ</​b>,​ đến tháng 11 năm 1886 chuyển về xã Phương Lâm (thuộc huyện Bất Bạt, phủ Quốc Oai, tỉnh Sơn Tây lúc bấy giờ). Tháng 4 năm 1888 được đổi tên thành tỉnh <​b>​Phương Lâm</​b>,​ do Công sứ Pháp cai trị. Ban đầu tỉnh gồm cả Mộc Châu, Yên Châu và Phù Yên Châu (tháng 7 năm 1888, cắt 3 châu này để nhập vào Đạo Quan binh thứ tư, sau này thuộc Sơn La), cùng với vùng có dân tộc Mường thuộc hai châu Thanh Sơn và Yên Lập (tháng 10 năm 1888, cắt 2 châu này về tỉnh Hưng Hóa). Công sứ Pháp Rougery bị nghĩa quân Thanh Sơn tấn công và giết chết ở sở tại.
 +</​p><​p>​Ngày 18 tháng 3 năm 1891 Toàn quyền Đông Dương ra nghị định đổi tên tỉnh Phương Lâm thành tỉnh Hòa Bình với 6 châu: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Mai Châu (châu Mai) và Đà Bắc.
 +</​p><​p>​Ngày 24 tháng 10 năm 1908, châu Lạc Thủy chuyển sang tỉnh Hà Nam, và đến ngày 1 tháng 12 năm 1924, một số xã của Lạc Thủy được nhập vào phủ Nho Quan thuộc tỉnh Ninh Bình. Công sứ Pháp đầu tiên là Regnier, phó sứ là Patrich.
 +</​p><​p>​Năm 1939, hợp nhất châu Mai (tức Mai Châu) và châu Đà Bắc thành châu Mai Đà.
 +</​p><​p>​Trong kháng chiến chống Pháp, Hòa Bình có 4 huyện: Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Mai Đà, riêng huyện Lạc Thủy vẫn thuộc tỉnh Hà Nam, sau này mới trả về Hòa Bình. Ba huyện của Hòa Bình (Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn) thuộc Liên khu 3, trong khi huyện Mai Đà lại thuộc Liên khu Việt Bắc từ tháng 11 năm 1949 cho đến ngày 9 tháng 8 năm 1950 mới trả về Liên khu 3.
 +</​p><​p>​Ngày 21 tháng 9 năm 1956, huyện Mai Đà chia thành 2 huyện: Đà Bắc ở phía bắc sông Đà và Mai Châu ở phía nam sông Đà.
 +</​p><​p>​Ngày 15 tháng 10 năm 1957, huyện Lạc Sơn chia thành 2 huyện: Lạc Sơn và Tân Lạc.
 +</​p><​p>​Ngày 17 tháng 4 năm 1959, huyện Lương Sơn chia thành 2 huyện: Lương Sơn và Kim Bôi.
 +</​p><​p>​Ngày 17 tháng 8 năm 1964, huyện Lạc Thủy chia thành 2 huyện: Lạc Thủy và Yên Thủy.
 +</​p><​p>​Ngày 27 tháng 12 năm 1975 tỉnh Hòa Bình hợp nhất với tỉnh Hà Tây thành tỉnh Hà Sơn Bình. Theo Nghị quyết của Quốc hội khóa VIII kỳ họp thứ 9 ngày 12 tháng 8 năm 1991, tỉnh Hà Sơn Bình tách ra thành 2 tỉnh Hòa Bình và Hà Tây. Khi đó tỉnh có diện tích là 4.697 km²,​ với dân số 670.000 người, gồm thị xã Hòa Bình và 9 huyện: Đà Bắc, Mai Châu, Lương Sơn, Kỳ Sơn, Lạc Sơn, Lạc Thủy, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy.<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​Tháng 12 năm 2001, huyện Kỳ Sơn chia thành 2 huyện: Kỳ Sơn và Cao Phong.<​sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup></​p><​p>​Ngày 27 tháng 10 năm 2006, chuyển thị xã Hòa Bình thành thành phố Hòa Bình.<​sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​[5]</​sup></​p><​p>​Từ ngày 1 tháng 8 năm 2008, 4 xã Đông Xuân, Tiến Xuân, Yên Bình và Yên Trung, đều nằm ở phía bắc của huyện Lương Sơn, được tách ra và sáp nhập vào thành phố Hà Nội (nay là một phần các huyện Thạch Thất và Quốc Oai).<​sup id="​cite_ref-6"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Mai_Chau_2008.jpg/​250px-Mai_Chau_2008.jpg"​ width="​250"​ height="​188"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Mai_Chau_2008.jpg/​375px-Mai_Chau_2008.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​78/​Mai_Chau_2008.jpg/​500px-Mai_Chau_2008.jpg 2x" data-file-width="​2848"​ data-file-height="​2136"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Phong cảnh Mai Châu - trung tâm du lịch Hòa Bình</​div></​div></​div>​
 +<​p>​Sức hấp dẫn du khách của Hòa Bình, một vùng đất đa dân tộc, là giá trị nhân văn đa dạng, phong phú của cộng đồng cư dân.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​Phong_c.E1.BA.A3nh_du_l.E1.BB.8Bch_H.C3.B2a_B.C3.ACnh"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Phong_cảnh_du_lịch_Hòa_Bình">​Phong cảnh du lịch Hòa Bình</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Địa hình đồi núi trùng điệp với các động thác Bờ, Hang Rết, động Hoa Tiên, vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Noọc mở ra những tuyến du lịch mạo hiểm leo núi, đi bộ, săn bắn, tắm suối. Sức người và thiên nhiên đã tạo cho Hòa Bình một vùng hồ sông Ðà thơ mộng cho phep phát triển du lịch vùng lòng hồ và ven hồ có đầy đủ vịnh, đảo và bán đảo mà ở đó động thực vật quý hiếm được bảo tồn. Thấp thoáng các bản Mường, bản Dao, bản Tày rải rác ven hồ, ven thung lũng tạo nên bức tranh sơn thủy hữu tình.
 +</​p><​p>​Hòa Bình là một tỉnh có khá nhiều những suối nước khoáng nóng, những thung lũng hoang sơ huyền bí. Tiêu biểu nổi bật như:
 +</p>
 +<​ul><​li>​Suối nước khoáng Kim Bôi với nguồn nước phun lên ở nhiệt độ 36 °C, đủ tiêu chuẩn dùng làm nước uống, để tắm, chữa bệnh. Nước suối Kim Bôi đã được đóng chai làm nước giải khát, nó cùng loại với nước khoáng Thạch Bích ở Quảng Ngãi, Kum-dua ở Nga và Paven Barbia của Hungari.</​li>​
 +<​li>​Thung lũng Mai Châu thuộc huyện lỵ Mai Châu là một thung lũng với đồng lúa và những nếp nhà sàn được quy hoạch bảo tồn phục vụ du lịch.</​li>​
 +<​li>​Đà Bắc- một huyện vùng cao thích hợp cho du khách tham quan du lịch sinh thái và văn hóa. Đà Bắc với cảnh quan nguyên sơ yên ả, thơ mộng của thị trấn miền núi tây bắc.</​li></​ul><​p>​Những hang động thiên tạo đa dạng hình thù có đỉnh Phù Bua bốn mùa mây phủ. Có bản Nanh, bản Nưa của người Mường, người Dao và xen kẽ một số gia đình người Thái, với những mái nhà sàn cổ.
 +</p>
 +<​ul><​li>​Lương Sơn - huyện cửa ngõ của tỉnh Hòa Bình, nới tiếp giáp giữa đồng bằng châu thổ sông Hồng và miền núi tây bắc, với vị trí chỉ cách Hà Nội khoảng 40 km tiện lợi về giao thông, là nơi tập trung rất nhiều khu du lịch sinh thái, địa điểm giải trí.</​li></​ul><​h3><​span id="​Thu.E1.BB.B7_.C4.91i.E1.BB.87n"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Thuỷ_điện">​Thuỷ điện</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Hòa Bình cũng là nơi đặt Nhà máy Thủy điện Hòa Bình công suất thiết kế đạt 1.920 megawatt. Đây là công trình do Liên Xô viện trợ cho Việt Nam. Công trình khởi công ngày 6 tháng 11 năm 1979, khánh thành ngày 20 tháng 12 năm 1994. Ngoài tác dụng phát điện, nhà máy này còn có chức năng ngăn lũ cho sông Hồng, cung cấp nước tưới tiêu và cải thiện giao thông đường thuỷ.
 +</p>
 +<​h3><​span id="​N.C3.B4ng_nghi.E1.BB.87p"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Nông_nghiệp">​Nông nghiệp</​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​[</​span>​sửa<​span class="​mw-editsection-divider">​ | </​span>​sửa mã nguồn<​span class="​mw-editsection-bracket">​]</​span></​span></​h3>​
 +<​p>​Nhiều vùng sản xuất hàng hóa chuyên canh nguyên liệu tập trung được phát triển và nhân rộng như: vùng cam huyện Cao Phong; vùng mía tím huyện Tân Lạc,Lạc Sơn, Cao phong; vùng gỗ, luồng nguyên liệu ở huyện Đà Bắc, Mai Châu; vùng lạc, đậu ở huyện Lạc Sơn, Yên Thủy; vùng cây dưa hấu ở huyện Lạc Thủy, Kim Bôi; vùng cây dược liệu ở Tân Lạc, Lạc Sơn; vùng chè ở huyện Lương Sơn, Mai Châu, Đà Bắc.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1274
 +Cached time: 20181029033405
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.304 seconds
 +Real time usage: 0.364 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1457/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 89067/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1859/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3893/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.18 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 219.109 ​     1 -total
 + ​60.03% ​ 131.529 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​54.99% ​ 120.485 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​20.85% ​  ​45.678 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​
 + ​15.14% ​  ​33.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.54% ​  ​31.850 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_t&#​7881;​nh_H&​ograve;​a_B&​igrave;​nh
 + ​12.93% ​  ​28.336 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.92% ​  ​26.121 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  3.45%    7.562      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_c&#​7845;​p_t&#​7881;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 +  2.43%    5.315      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_&#​273;​i&#​7873;​u_h&#​432;&#​7899;​ng
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​9249-0!canonical and timestamp 20181029033405 and revision id 44177362
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10413-h-a-b-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)