User Tools

Site Tools


10411-chi-u-nam-m-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10411-chi-u-nam-m-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Chi Đu đủ Nam Mỹ</​b>​ (danh pháp khoa học: <​i><​b>​Vasconcellea</​b></​i>​) là một chi của khoảng 20-21 loài thực vật hạt kín thuộc họ Caricaceae. Phần lớn các loài trước đây được xếp loại trong chi <​i>​Carica</​i>,​ nhưng đã được tách ra do chứng cứ di truyền<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Chi này đôi khi cũng được viết là "<​i>​Vasconcella</​i>"​.
 +</​p><​p>​Các loài cây trong chi này là cây bụi hay cây gỗ nhỏ thân mập thiếu cân đối, thường xanh, sống ít năm, cao tới 5 m, bản địa của khu vực nhiệt đới Nam Mỹ. Nhiều loài có quả ăn được, tương tự như đu đủ, và chúng được trồng rộng khắp tại Nam Mỹ.
 +</p>
  
 +
 +
 +
 +<​ul><​li><​i>​Vasconcellea × heilbornii</​i>​ (babaco)</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Van Droogenbroeck B. và ctv. (2002). AFLP analysis of genetic relationships among papaya and its wild relatives (Caricaceae) from Ecuador. <​i>​Theoret. Appl. Genet</​i>​. 105(2-3):​289–297,​ <span class="​noprint">​doi:​10.1007/​s00122-002-0983-4</​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Tina Kyndta, Bart Van Droogenbroecka,​ Eliza Romeijn-Peeters,​ José Parcemon Romero-Motochi,​ Xavier Scheldemane,​ Paul Goetghebeur,​ Patrick Van Damme, Godelieve Gheysen, 2005, Molecular phylogeny and evolution of Caricaceae based on rDNA internal transcribed spacers and chloroplast sequence data. <​i>​Mol. Phylogenet. Evol.</​i>,​ 37(2):​442-459,​ <span class="​noprint">​doi:​10.1016/​j.ympev.2005.06.017</​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​p><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan tới Vasconcellea tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181012032832
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.152 seconds
 +Real time usage: 0.191 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1451/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 12024/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1317/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3685/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 913 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 156.978 ​     1 -total
 + ​71.31% ​ 111.941 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox
 + ​44.27% ​  ​69.496 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 + ​11.47% ​  ​18.003 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikidata_h&​igrave;​nh_&#​7843;​nh
 +  8.94%   ​14.035 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  8.84%   ​13.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Brassicales-stub
 +  7.08%   ​11.115 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  4.62%    7.253      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Doi
 +  3.88%    6.084      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Commonscat-inline
 +  3.83%    6.013      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Taxobox_colour
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​796020-0!canonical and timestamp 20181012032832 and revision id 18727228
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10411-chi-u-nam-m-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)