User Tools

Site Tools


10410-ti-ng-palau-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10410-ti-ng-palau-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Tiếng Palau</​b>​ (<i>a tekoi er a Belau</​i>​) là một trong hai ngôn ngữ chính thức của Cộng hòa Palau, còn lại là tiếng Anh. Đây là một ngôn ngữ Nam Đảo, và là một trong hai ngôn ngữ bản địa duy nhất tại Micronesia không thuộc về nhánh ngôn ngữ châu Đại Dương, cùng với tiếng Chamorro. Đa phần các nhà nghiên cứu đồng ý rằng tiếng Palau và Chamorro là thành viên của nhóm Sunda-Sulawesi. Tiếng Palau là ngôn ngữ chính của người dân Palau và được dùng rộng rãi tại đây.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist references-column-width"​ style="​-moz-column-width:​ 30em; -webkit-column-width:​ 30em; column-width:​ 30em; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Theo thống kê năm 2005, có 18.544 người từ 5 tuổi trở lên định cư tại Cộng hòa Palau, trong đó 4.718 không nói tiếng Palau. Do vậy ước tính rằng có 13.826 người nói tiếng Palau tại Palau năm 2005; UNSD ước tính 12.400 tại Palau năm 2008. Những con số này không tính số người bản ngữ Palau sống ngoài Palau, mà có thể gồm vài nghìn người (4.000 theo <​i>​Ethnologue</​i>​). (Xem Nuger 2016:​13.)</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Katakana không còn được dùng rộng rãi nữa, vì hệ Latinh đã được công nhận chính thức và được giảng dạy tại trường học. Nhưng xem Matsumoto 2001:​90.</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Glottolog-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Nordhoff,​ Sebastian; Hammarström,​ Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). “Palauan”. <​i>​Glottolog</​i>​. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.atitle=Palauan&​amp;​rft.btitle=Glottolog&​amp;​rft.date=2013&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.place=Leipzig&​amp;​rft.pub=Max+Planck+Institute+for+Evolutionary+Anthropology&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fglottolog.org%2Fresource%2Flanguoid%2Fid%2Fpala1344&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​ </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div>
 +<table class="​multicol"​ role="​presentation"​ style="​border-collapse:​ collapse; padding: 0; border: 0; background:​transparent;​ width:​100%;"><​tbody><​tr><​td style="​width:​50%;​ text-align:​left;​ vertical-align:​top;">​
 +<div class="​references-small">​
 +<​ul><​li><​span id="​CITEREFFlora1974"​ class="​citation">​Flora,​ Jo-Ann (1974), <​i>​Palauan Phonology and Morphology</​i>,​ PhD Dissertation:​ University of California, San Diego</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Flora%2C+Jo-Ann&​amp;​rft.aufirst=Jo-Ann&​amp;​rft.aulast=Flora&​amp;​rft.btitle=Palauan+Phonology+and+Morphology&​amp;​rft.date=1974&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=PhD+Dissertation%3A+University+of+California%2C+San+Diego&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFGeorgopoulos1986"​ class="​citation">​Georgopoulos,​ Carol (1986), “Palauan as a VOS Language”, ​ trong Paul Geraghty, Lois Carrington, and Stephen A. Wurm (eds.), <​i>​FOCAL I: Papers from the Fourth International Conference on Austronesian Linguistics</​i>,​ Canberra: Pacific Linguistics,​ C-93, tr. 187–198</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.atitle=Palauan+as+a+VOS+Language&​amp;​rft.au=Georgopoulos%2C+Carol&​amp;​rft.aufirst=Carol&​amp;​rft.aulast=Georgopoulos&​amp;​rft.btitle=FOCAL+I%3A+Papers+from+the+Fourth+International+Conference+on+Austronesian+Linguistics&​amp;​rft.date=1986&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=187-198&​amp;​rft.pub=Canberra%3A+Pacific+Linguistics%2C+C-93&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFGeorgopoulos1991"​ class="​citation">​Georgopoulos,​ Carol (1991), <​i>​Syntactic Variables: Resumptive Pronouns and A' Binding in Palauan</​i>,​ Dordrecht: Kluwer</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Georgopoulos%2C+Carol&​amp;​rft.aufirst=Carol&​amp;​rft.aulast=Georgopoulos&​amp;​rft.btitle=Syntactic+Variables%3A+Resumptive+Pronouns+and+A%27+Binding+in+Palauan&​amp;​rft.date=1991&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Dordrecht%3A+Kluwer&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFJosephs1975"​ class="​citation">​Josephs,​ Lewis (1975), <​i>​Palauan Reference Grammar</​i>,​ Honolulu: University of Hawaii Press</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Josephs%2C+Lewis&​amp;​rft.aufirst=Lewis&​amp;​rft.aulast=Josephs&​amp;​rft.btitle=Palauan+Reference+Grammar&​amp;​rft.date=1975&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Honolulu%3A+University+of+Hawaii+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFJosephs1990"​ class="​citation">​Josephs,​ Lewis (1990), <​i>​New Palauan-English Dictionary</​i>,​ Honolulu: University of Hawaii Press</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Josephs%2C+Lewis&​amp;​rft.aufirst=Lewis&​amp;​rft.aulast=Josephs&​amp;​rft.btitle=New+Palauan-English+Dictionary&​amp;​rft.date=1990&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Honolulu%3A+University+of+Hawaii+Press&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFJosephs1997"​ class="​citation">​Josephs,​ Lewis (1997), <​i>​Handbook of Palauan Grammar (Vol. 1)</​i>,​ Koror: Palau Ministry of Education</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Josephs%2C+Lewis&​amp;​rft.aufirst=Lewis&​amp;​rft.aulast=Josephs&​amp;​rft.btitle=Handbook+of+Palauan+Grammar+%28Vol.+1%29&​amp;​rft.date=1997&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Koror%3A+Palau+Ministry+of+Education&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFJosephs1999"​ class="​citation">​Josephs,​ Lewis (1999), <​i>​Handbook of Palauan Grammar (Vol. 2)</​i>,​ Koror: Palau Ministry of Education</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Josephs%2C+Lewis&​amp;​rft.aufirst=Lewis&​amp;​rft.aulast=Josephs&​amp;​rft.btitle=Handbook+of+Palauan+Grammar+%28Vol.+2%29&​amp;​rft.date=1999&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Koror%3A+Palau+Ministry+of+Education&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFWaters1980"​ class="​citation">​Waters,​ Richard C. (1980), <​i>​Topicalization and Passive in Palauan</​i>​ <span style="​font-size:​85%;">​(PDF)</​span>,​ Ms., MIT</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.au=Waters%2C+Richard+C.&​amp;​rft.aufirst=Richard+C.&​amp;​rft.aulast=Waters&​amp;​rft.btitle=Topicalization+and+Passive+in+Palauan&​amp;​rft.date=1980&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Ms.%2C+MIT&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Ffrodo.ucsc.edu%2F~jnuger%2Fwaters_richard_1980.pdf&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFWilson1972"​ class="​citation">​Wilson,​ Helen (1972), “The Phonology and Syntax of Palauan Verb Affixes”, <​i>​University of Hawaii Working Papers in Linguistics</​i>​ <​b>​4</​b>​ (5)</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.atitle=The+Phonology+and+Syntax+of+Palauan+Verb+Affixes&​amp;​rft.au=Wilson%2C+Helen&​amp;​rft.aufirst=Helen&​amp;​rft.aulast=Wilson&​amp;​rft.date=1972&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=5&​amp;​rft.jtitle=University+of+Hawaii+Working+Papers+in+Linguistics&​amp;​rft.volume=4&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li>​
 +<​li><​span id="​CITEREFZuraw2003"​ class="​citation">​Zuraw,​ Kie (2003), “Vowel Reduction in Palauan Reduplicants”, ​ trong Andrea Rackowski and Norvin Richards (eds.), <​i>​Proceedings of the Eighth Annual Meeting of the Austronesian Formal Linguistics Association</​i>,​ Cambridge: MITWPL #44, tr. 385–398</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ATi%E1%BA%BFng+Palau&​amp;​rft.atitle=Vowel+Reduction+in+Palauan+Reduplicants&​amp;​rft.au=Zuraw%2C+Kie&​amp;​rft.aufirst=Kie&​amp;​rft.aulast=Zuraw&​amp;​rft.btitle=Proceedings+of+the+Eighth+Annual+Meeting+of+the+Austronesian+Formal+Linguistics+Association&​amp;​rft.date=2003&​amp;​rft.genre=bookitem&​amp;​rft.pages=385-398&​amp;​rft.pub=Cambridge%3A+MITWPL+%2344&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span>​.</​li></​ul></​div>​
 +
 +</​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1322
 +Cached time: 20181011015625
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.274 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1877/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 42326/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2088/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 18/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 2439/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.076/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.61 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 223.937 ​     1 -total
 + ​63.19% ​ 141.509 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_language
 + ​55.79% ​ 124.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​13.93% ​  ​31.188 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch
 + ​12.19% ​  ​27.299 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Glottolog
 + ​11.39% ​  ​25.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 +  9.58%   ​21.461 ​     5 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  8.58%   ​19.223 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sigfig
 +  7.54%   ​16.879 ​     7 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&​oacute;​m_t&#​7855;​t_v&#​7873;​_ng&​ocirc;​n_ng&#​7919;/​family-color
 +  7.39%   ​16.538 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Sigfig/​rnd
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795799-0!canonical and timestamp 20181011015625 and revision id 43153204
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10410-ti-ng-palau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)