User Tools

Site Tools


10408--i-h-c-gi-o-ho-ng-comillas-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10408--i-h-c-gi-o-ho-ng-comillas-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Universidad_Pontificia_de_Comillas.jpg/​250px-Universidad_Pontificia_de_Comillas.jpg"​ width="​250"​ height="​118"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Universidad_Pontificia_de_Comillas.jpg/​375px-Universidad_Pontificia_de_Comillas.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​97/​Universidad_Pontificia_de_Comillas.jpg/​500px-Universidad_Pontificia_de_Comillas.jpg 2x" data-file-width="​1189"​ data-file-height="​562"/> ​ <div class="​thumbcaption">​Tòa nhà trường sở đầu tiên của Đại học Giáo hoàng Comillas</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Đại học Giáo hoàng Comillas</​b>​ (tiếng Tây Ban Nha: <​i>​Universidad Pontificia Comillas</​i>​) là một trường đại học tư thục nằm ở Madrid, Tây Ban Nha. Nó là một tổ chức giáo dục của Công giáo, được điều hành bởi Dòng Tên.
 +</​p><​p>​Trường đại học này xếp thứ 5 trong xếp hạng các trường đại học luật tốt nhất Tây Ban Nha theo xếp hạng của pháp luật của El Mundo,<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>,​ thứ 4 trong bảng xếp hạng các trường kỹ thuật công trình công nghiệp<​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ và thứ 3 trong các trường công tác xã hội<​sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup>​. Trường này tham gia vào một số chương trình trao đổi học thuật, đề án thực tập làm việc và dự án quốc tế với hơn 200 tổ chức giáo dục đại học ở châu Âu, châu Mỹ La tinh, Bắc Mỹ và châu Á.
 +</p>
  
 +<​p>​Năm 1890, Giáo hoàng Leo XIII đã cho thành lập <​b>​Đại chủng viện Thánh Antôn thành Padova</​b>​ tại thị trấn Comillas (Cantabria, Tây Ban Nha) để đáp ứng với nỗ lực của Hầu tước Comillas trong việc xây dựng một cơ sở cho giáo dục các chủng sinh chức linh mục. Tại thời điểm thành lập, Đại chủng viện được giao cho đòng Tên quản lý và điều hành. Năm 1904, Trường Đại học Giáo hoàng được thành lập khi Giáo hoàng Pius X được cấp điện Seminary tặng bằng cấp trong Thần học, Triết học và Giáo Luật. Năm 1969 trường đại học đã được chuyển tới Madrid, nơi cửa ra vào của nó được mở ra với một phạm vi rộng hơn của học sinh.
 +</​p><​p>​Năm 1978, linh mục dòng Tên đưa vào trường giáo dục đại học Madrid tổ chức-ICAI của họ ICADE, các thực thể kết quả của sự hợp nhất năm 1960 của ICAI và ICADE, hai viện được thành lập vào năm 1908 và 1956 tương ứng. Các trường này hiện nay là Trường Kỹ thuật ICAIt, Trường Luật ICADE và Trường Kinh doanh và Kinh tế ICADE.
 +</p>
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1301
 +Cached time: 20181017070638
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.112 seconds
 +Real time usage: 0.147 seconds
 +Preprocessor visited node count: 732/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 11898/​2097152 bytes
 +Template argument size: 764/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 973/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.044/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.43 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 120.759 ​     1 -total
 + ​43.14% ​  ​52.101 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Orphan
 + ​41.83% ​  ​50.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_tr&#​432;&#​7901;​ng_h&#​7885;​c
 + ​41.45% ​  ​50.049 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​35.20% ​  ​42.508 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  6.33%    7.642      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.52%    6.672      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7883;​ch_thu&#​7853;​t
 +  5.32%    6.422      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Br_separated_entries
 +  2.46%    2.969      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Column-count
 +  2.20%    2.652      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​M&#​7909;​c_&#​273;&#​432;&#​7907;​c_ph&​acirc;​n_t&​aacute;​ch_b&#​7857;​ng_d&#​7845;​u_ph&#​7849;​y
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795375-0!canonical and timestamp 20181017070638 and revision id 41239258
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10408--i-h-c-gi-o-ho-ng-comillas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)