User Tools

Site Tools


10401-terran-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10401-terran-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Terran</​b> ​ có thể đề cập đến:
 +Trong <​b>​tưởng tượng</​b>:​
 +</p>
 +<​ul><​li>​Galactic Terran-Vasudan Alliance, một chính phủ thiên hà hư cấu trong loạt <​i>​FreeSpace</​i></​li>​
 +<​li>​Terran (<​i>​StarCraft</​i>​),​ tên được đặt cho chủng tộc con người trong loạt trò chơi điện tử khoa học viễn tưởng <​i>​StarCraft (loạt)</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Alliance, một tổ chức hư cấu trong vũ trụ <​i>​Battle Opera Gunmech</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Confederation,​ một chính phủ chính của con người trong loạt khoa học viễn tưởng <​i>​Wing Commander</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Empire, một chính phủ trong tập <​i>​Star Trek</​i>​ năm 1967 là <​i>​Mirror,​ Mirror</​i>,​ tập '​Crossover<​i>​ của </​i>​Star Trek: Deep Space Nine<​i>​ năm 1994 và tập </​i>​In a Mirror, Darkly<​i>​ của </​i>​Star Trek: Enterprise<​i>​ năm 2005</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Federation (<​i>​Starship Troopers</​i>​),​ một chính phủ trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng năm 1959 là <​i>​Starship Troopers</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Federation (<​i>​Blake'​s 7</​i>​),​ một chính phủ trong phim truyền hình khoa học viễn tưởng <​i>​Blake'​s 7</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Federation (<​i>​Starfire</​i>​),​ một chính phủ trong vũ trụ <​i>​Starfire</​i></​li>​
 +<​li>​Terran,​ cách mà ma cà rồng đề cập đến con người trong loạt anime "​Trinity blood"</​li>​
 +<​li>​Terran,​ tên được đặt cho con người bởi Skaarj trong vũ trụ <​i>​Unreal Tournament</​i></​li>​
 +<​li>​Terrans,​ một chủng tộc hình người từ trò chơi RTS Star Command: Revolution</​li>​
 +<​li>​Terran Hegemony, một chính phủ trong vũ trụ tưởng tượng <​i>​BattleTech</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Overlord Government (TOG), một chính phủ hoàng gia và lực lượng quân sự của nó trong RPG Renegade LEGION</​li>​
 +<​li>​Terran Republic, một đế chế đấu tranh cho trật tự trong MMOFPS hư cấu <​i>​Planetside</​i>​ cho PC.</​li>​
 +<​li>​Terran Trade Authority, chính phủ trong một bộ sưu tập của 4 sách khoa học viễn tưởng cỡ lớn</​li>​
 +<​li>​Terran System, một tên được đặt cho hệ thống mà Trái Đất được tìm thấy trong tập phim <​i>​The Best of Both Worlds Part 1</i> của <​i>​Star Trek: The Next Generation</​i>​ những năm 1990</​li>​
 +<​li>​Terran,​ con người từ Sol System trong <​i>​Vũ trụ X</i> của <​i>​loạt trò chơi X</​i></​li>​
 +<​li>​Terran Hanseatic League, một nhóm hư cấu của các thuộc địa trong tiểu thuyết Saga of Seven Suns</​li>​
 +<​li>​Terran Alliance, chủng tộc chính trong Galactic Civilizations II: Dread Lords</​li>​
 +<​li>​Một hành tinh Terran trong trò chơi nhượng quyền thương mại Sins of a Solar Empire là một hành tinh giống như Trái Đất.</​li>​
 +<​li>​Holy Terra, nhà của Imperium of Man trong vũ trụ Warhammer 40,​000</​li>​
 +<li class="​mw-empty-elt"/></​ul><​p>​Trong <​b>​khác</​b>​
 +</p>
  
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1240
 +Cached time: 20181014154610
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.092 seconds
 +Real time usage: 0.132 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1753/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 4762/​2097152 bytes
 +Template argument size: 751/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 15/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.015/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 946 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​88.392 ​     1 -total
 + ​65.76% ​  ​58.123 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng
 + ​38.55% ​  ​34.076 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Dmbox
 + ​24.64% ​  ​21.779 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Wikt
 + ​23.40% ​  ​20.680 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​X&#​7917;​_l&​yacute;​_th&#​7875;​_lo&#​7841;​i
 + ​21.24% ​  ​18.776 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​19.61% ​  ​17.335 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Main_other
 + ​17.87% ​  ​15.800 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 + ​14.75% ​  ​13.037 ​    10 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Trang_&#​273;&#​7883;​nh_h&#​432;&#​7899;​ng/​cat
 + ​11.78% ​  ​10.414 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Title_disambig_text
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797556-0!canonical and timestamp 20181014154610 and revision id 26109024
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10401-terran-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)