User Tools

Site Tools


10390-edward-v-c-a-anh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10390-edward-v-c-a-anh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Edward V</b> (4 tháng 11 năm 1470 – 1483?) là Vua Anh từ ngày 9 tháng 4 năm 1483 cho tới ngày 25 tháng 6 năm 1483. Edward V được biết tới như quân vương thứ 4 không hề đăng quang ở Anh kể từ năm 1066, cùng với Nữ hoàng Matilda, Lady Jane Grey và vua Edward VIII.
 +</​p><​p>​Edward ra đời tại Westminster. Là con trai của vua Edward IV và hoàng hậu Elizabeth Woodville. Năm 1483, sau khi vua cha qua đời, Edward V mới 13 tuổi lên ngôi vua, và quyền nhiếp chính được giao cho người chú là Richard, Công tước Gloucester. Tuy nhiên, do sự thù hằn giữa mẹ Edward và phe cánh của bà với Richard, một người giỏi giang đã dẫn tới việc Edward V bị lật đổ và bị tống giam vào Tháp Luân Đôn cùng em trai rồi chết một cách bí ẩn, có thể là do sự sắp đặt của Richard, vị vua kế tiếp của Anh Quốc.
 +</​p><​p>​Edward V được xem là vị vua đoản thọ nhất nước Anh (còn có một hậu duệ là vua Edward VI chết ở tuổi 16).
 +</p>
  
 +
 +<​ul><​li>​1001 nhân vật và sự kiện lịch sử thế giới, sách của Ngọc Lê, trang 346.</​li></​ul>​
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1239
 +Cached time: 20181011122552
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.144 seconds
 +Real time usage: 0.185 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1240/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 58519/​2097152 bytes
 +Template argument size: 14618/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.028/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.08 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 126.766 ​     1 -total
 + ​46.07% ​  ​58.395 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia
 + ​35.70% ​  ​45.259 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​32.06% ​  ​40.645 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Vua_v&​agrave;​_n&#​7919;​_ho&​agrave;​ng_Anh
 + ​27.31% ​  ​34.614 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_with_columns
 + ​20.67% ​  ​26.197 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.51% ​  ​13.328 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_nh&​acirc;​n_v&#​7853;​t_ho&​agrave;​ng_gia_ch&​acirc;​u_&​Acirc;​u
 +  9.39%   ​11.906 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 +  9.10%   ​11.533 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;​
 +  7.01%    8.887      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​C&​aacute;​c_ch&#​7911;​_&#​273;&#​7873;/​Khung
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​255934-0!canonical and timestamp 20181011122552 and revision id 40629997
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10390-edward-v-c-a-anh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)