User Tools

Site Tools


10389-an-xuy-n-x-la-gi

An Xuyên là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Địa giới hành chính xã An Xuyên:

  • phía Đông giáp
  • phía Tây giáp
  • phía Nam giáp phường Tân Thành.
  • phía Bắc giáp

Xã An Xuyên có 39,2800 km² diện tích tự nhiên[1] và 12.293 nhân khẩu[1].

  • Quyết định 275-CP[2] ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc huyện Cà Mau chia xã An Xuyên thành hai xã lấy tên là xã An Xuyên và xã An Lộc.
  • Quyết định 94-HĐBT[3] ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã An Xuyên của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;
  • Nghị quyết [4] ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, tỉnh Minh Hải được tách ra thành hai tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu. Khi đó, xã An Xuyên của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.
  • Nghị định 21/1999/NĐ-CP[5] ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã An Xuyên thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.
  • Nghị quyết số 24/NQ-CP[1] ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ thành lập phường Tân Xuyên thuộc thành phố Cà Mau trên cơ sở điều chỉnh 1.887,50 ha diện tích tự nhiên và 6.261 nhân khẩu của xã An Xuyên.
10389-an-xuy-n-x-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)