User Tools

Site Tools


10386-ph-ng-tr-cao-l-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10386-ph-ng-tr-cao-l-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Phương Trà</​b>​ là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Địa giới của xã Phương Trà ở phía bắc giáp xã Ba Sao, phía nam giáp xã Mỹ Trà và xã Nhị Mỹ, phía đông giáp xã Nhị Mỹ và ở phía tây giáp xã Tân Nghĩa.
 +</p>
 +
 +<​p>​Diện tích 12 km2, là vùng đồng bằng chằng chịt kênh rạch. Kinh tế chủ yếu là trồng lúa và chăn nuôi, công nghiệp và dịch vụ không đáng kể. Phương trà từ xưa là trung tâm của các xã vùng sâu. Trên đường đi Khu du lịch sinh thái Gáo giồng, bạn có đi qua địa phương này. Từ tỉnh lỵ Đồng Tháp là TP Cao Lãnh, con đường gần nhất đến trung tâm xã là đường Điện Biên Phủ, chạy thẳng theo đường này khoảng 10 Km là tới. Đường sá hiện nay đã tốt, không còn đò ngang cách trở như trước đây. Tiện nhất là đi xe máy, có thể đi bằng xe ô tô 7 chỗ. Tuy ở vùng sâu nhưng do đặc điểm lịch sử mà vùng này có rất nhiều điều vượt trội so với các xã khác.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​382-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP382_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-CP38_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 27 tháng 12 năm 1980 của Hội đồng Chính phủ, thành lập xã Phương Trà trên cơ sở sáp nhập ấp Một của xã Phương Thịnh và một nửa ấp Mỹ Quới của xã Mỹ Trà.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​4-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP4_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Phương Trà thuộc huyện Cao Lãnh</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​13-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT13_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Phương Trà thuộc huyện Cao Lãnh</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​36-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT36_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 16 tháng 02 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng, tách một phần ấp 4, ấp 5 của xã Phương Trà, huyện Cao Lãnh để sáp nhập vào <​b>​thị xã Cao Lãnh</​b>​.</​li></​ul>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1255
 +Cached time: 20181011170754
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.096 seconds
 +Real time usage: 0.128 seconds
 +Preprocessor visited node count: 348/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15406/​2097152 bytes
 +Template argument size: 692/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 3059/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.012/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​79.436 ​     1 -total
 + ​40.25% ​  ​31.974 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 + ​38.12% ​  ​30.283 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​30.70% ​  ​24.390 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​23.43% ​  ​18.609 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Cao_L&​atilde;​nh
 + ​20.60% ​  ​16.367 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​19.60% ​  ​15.567 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.00%    3.970      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  4.62%    3.671      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  2.81%    2.231     16 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​bull;​
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798296-0!canonical and timestamp 20181011170754 and revision id 35729810
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10386-ph-ng-tr-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)