User Tools

Site Tools


10382-t-n-h-i-trung-cao-l-nh-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10382-t-n-h-i-trung-cao-l-nh-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​dablink">​Đối với các định nghĩa khác, xem Tân Hội.</​div><​p><​b>​Tân Hội Trung</​b>​ là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.
 +</p>
  
 +
 +<​p>​Địa giới xã Tân Hội Trung ở phía đông giáp xã Mỹ Long, nông trường Công an và kênh 307; phía tây giáp xã Mỹ Thọ; phía nam giáp các xã Mỹ Hội, Bình Hàng Trung và Bình Hàng Tây; phía bắc giáp huyện Tháp Mười.
 +</p>
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​77-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HDBT77_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 27 tháng 06 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng:</​li></​ul><​ol><​li>​Thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh:
 +<​ol><​li>​tách 1.876,95 hécta diện tích tự nhiên với 2. 512 người của xã Bình Hàng Trung;</​li>​
 +<​li>​tách 490 hécta diện tích tự nhiên với 1.626 người của xã Mỹ Hội;</​li>​
 +<​li>​tách 375 hécta diện tích tự nhiên với 268 người của xã Bình Hàng Tây.</​li></​ol></​li></​ol>​
 +
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1271
 +Cached time: 20181011023443
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.060 seconds
 +Real time usage: 0.083 seconds
 +Preprocessor visited node count: 316/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 15504/​2097152 bytes
 +Template argument size: 763/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 708/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.009/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 763 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​53.848 ​     1 -total
 + ​49.60% ​  ​26.706 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_&#​272;&#​7891;​ng_Th&​aacute;​p
 + ​46.70% ​  ​25.147 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​36.65% ​  ​19.734 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 + ​26.67% ​  ​14.362 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_huy&#​7879;​n_Cao_L&​atilde;​nh
 + ​22.92% ​  ​12.344 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  7.80%    4.200      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  6.80%    3.662      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&​agrave;​i_c&​ugrave;​ng_t&​ecirc;​n
 +  5.64%    3.035      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​7883;​a_ph&#​432;&#​417;​ng_l&​acirc;​n_c&#​7853;​n
 +  2.72%    1.465      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Hatnote
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​797422-0!canonical and timestamp 20181011023443 and revision id 35729812
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10382-t-n-h-i-trung-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)