User Tools

Site Tools


10376-peleliu-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10376-peleliu-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​252px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Peleliu_map.jpg/​250px-Peleliu_map.jpg"​ width="​250"​ height="​409"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Peleliu_map.jpg/​375px-Peleliu_map.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​2/​2d/​Peleliu_map.jpg/​500px-Peleliu_map.jpg 2x" data-file-width="​850"​ data-file-height="​1392"/> ​ <div class="​thumbcaption"><​div class="​magnify"><​a href="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​T%E1%BA%ADp_tin:​Peleliu_map.jpg"​ class="​internal"​ title="​Phóng lớn"/></​div>​Bản đồ Peleliu năm 1984</​div></​div></​div>​
 +<​p><​b>​Peleliu</​b>​ (hay <​b>​Beliliou</​b>​) là một hòn đảo của Palau. ​ Peleliu cùng với 2 hòn đảo nhỏ ở phía đông bắc tạo thành một trong 16 bang của quốc đảo Palau. Bang nằm ở phía tây bắc của Angaur và tây nam của Koror.
 +</​p><​p>​Peleliu có diện tích là 13 km² (5 mi²), năm 2004 dân số bang là khoảng 700 người và đây là bang đông dân thứ ba cả nước. Hầu hết cư dân của bang sống ở làng Kloulklubed.
 +</p>
  
 +
 +
 +<table role="​presentation"​ class="​mbox-small plainlinks sistersitebox"​ style="​background-color:#​f9f9f9;​border:​1px solid #​aaa;​color:#​000"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​30px-Commons-logo.svg.png"​ width="​30"​ height="​40"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​45px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​59px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/></​td>​
 +<td class="​mbox-text plainlist">​Wikimedia Commons có thư viện hình ảnh và phương tiện truyền tải về <​i><​b><​span>​Peleliu</​span></​b></​i></​td></​tr></​tbody></​table><​ul><​li>​Map of Peleliu</​li>​
 +<​li>​Peleliu National Historical Park Study Preliminary Draft</​li>​
 +<​li>​Bloody Peleliu</​li>​
 +<​li>​Brotherhood of Heroes: The Marines at Peleliu, 1944 by Bill Sloan</​li>​
 +<​li>​Photos of WW2-era relics and equipment on Peleliu</​li></​ul><​table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Bang của Palau</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em"><​div>​
 +<​p>​Aimeliik <​b>​·</​b> ​ Airai <​b>​·</​b> ​ Angaur <​b>​·</​b> ​ Hatohobei <​b>​·</​b> ​ Kayangel <​b>​·</​b> ​ Koror <​b>​·</​b> ​ Melekeok <​b>​·</​b> ​ Ngaraard <​b>​·</​b> ​ Ngarchelong <​b>​·</​b> ​ Ngardmau <​b>​·</​b> ​ Ngaremlengui <​b>​·</​b> ​ Ngatpang <​b>​·</​b> ​ Ngchesar <​b>​·</​b> ​ Ngiwal <​b>​·</​b> ​ Peleliu <​b>​·</​b> ​ Sonsorol
 +</p>
 +</​div></​div></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​1"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​img alt="​Flag of Palau" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Palau.svg/​50px-Flag_of_Palau.svg.png"​ width="​50"​ height="​31"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Palau.svg/​75px-Flag_of_Palau.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​48/​Flag_of_Palau.svg/​100px-Flag_of_Palau.svg.png 2x" data-file-width="​800"​ data-file-height="​500"/></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này"><​span class="​latitude">​7°01′B</​span>​ <span class="​longitude">​134°15′Đ</​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Bản đồ, không ảnh, cùng các dữ liệu khác cho vị trí này">​7,​017°B 134,​25°Đ</​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​7.017;​ 134.250</​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</​p><​p><​br/>​Bản mẫu:​Palau-geo-stub
 +</p>
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1256
 +Cached time: 20181011014358
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.080 seconds
 +Real time usage: 0.107 seconds
 +Preprocessor visited node count: 197/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 10193/​2097152 bytes
 +Template argument size: 258/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 8/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.033/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.01 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​83.093 ​     1 -total
 + ​35.13% ​  ​29.189 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Coord
 + ​31.13% ​  ​25.866 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&#​7875;​_lo&#​7841;​i_Commons
 + ​29.31% ​  ​24.351 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bang_Palau
 + ​29.17% ​  ​24.237 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​D&#​7921;​_&​aacute;​n_li&​ecirc;​n_quan
 + ​26.76% ​  ​22.235 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​26.48% ​  ​22.001 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_b&​ecirc;​n
 +  3.05%    2.531      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  2.33%    1.935     15 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&​middot;​
 +  0.91%    0.755      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Palau-geo-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795796-0!canonical and timestamp 20181011014358 and revision id 21397470
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
10376-peleliu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)