User Tools

Site Tools


10375-michael-smith-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10375-michael-smith-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Michael Smith</​b>​ (26.4.1932 – 4.10.2000) là nhà hóa sinh người Canada gốc Anh đã đoạt Giải Nobel Hóa học năm 1993 (chung với Kary Mullis).
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Michael Smith sinh ngày 26.4.1932 tại Blackpool, Anh, và học ở "​trường Arnold"​ tại Blackpool, rồi vào học ở Đại học Manchester và đậu bằng tiến sĩ năm 1956. Sau đó ông sang nghiên cứu sau tiến sĩ ở phòng thí nghiệm của Gobind Khorana tại Đại học British Columbia, Vancouver, Canada. ​
 +</p>
 +
 +<​p>​Michael Smith đã phát triển một kỹ thuật để biến đổi gen bằng cách sắp xếp lại các phân tử nhỏ tạo thành gen được gọi là nucleotide. Việc sắp xếp lại các nucleotide trong một gen đã có thể gây ra một đột biến gen
 +Ông tiếp tục làm việc ở Đại học British Columbia từ năm 1956 cho tới khi nghỉ hưu năm 1997.
 +</​p><​p>​Năm 1981 ông đồng sáng lập công ty công nghệ sinh học ZymoGenetics. Năm 1987 ông thành lập và làm giám đốc Phòng thí nghiệm Công nghệ Sinh học của Đại học British Columbia.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ông kết hôn với Helen (nhưng ly dị năm 1983). Họ có hai người con trai và hai con gái.
 +</p>
 +
 +<​p>​Ông đã tặng khoản tiền thưởng của giải Nobel cho việc nghiên cứu "​bệnh tâm thần phân lập" (<​i>​Schizophrenia</​i>​) ở Trung tâm nghiên cứu khoa học Đại học British Columbia và cho "Hội Khoa học và Công nghệ Canada"​.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Ferrer,​ J.C., Turano, P., Banci, L., Bertini, I., Morris, I.K., Smith, K.M., Smith, M., Mauk, A.G. (1994). Active site coordination chemistry of the cytochrome c peroxidase Asp235Ala variant: Spectroscopic and functional characterization. Biochem. 33: (25) 7819-7829.</​li>​
 +<​li>​Guillemette,​ J.G., Barker, P.D., Eltis, L.D., Lo, T.P., Smith, M., Brayer, G.D., Mauk, A.G. (1994). Analysis of the biomolecular reducation of ferricytochrome c by ferrocytochrome b5 through mutagenesis and molecular modelling. Biochimie 76: 592-604.</​li>​
 +<​li>​Berghuis,​ A.M., Guillemette,​ J.G., Smith, M., and Brayer, G.D. (1994). Mutation of tyrosine-67 to phenylamaine in cytochrome c significantly alters the local heme environment. J. Mol. Biol. 235: 1326-1341.</​li>​
 +<​li>​Rafferty,​ S.P., Guillemette,​ J.G., Smith, M., and Mauk, A.G. (1996). Azide binding and active site dynamics of position-82 variants of ferricytochrome c. Inorg. Chem. Acta.242: 171-177.</​li>​
 +<​li>​Woods,​ A.C., Guillemette,​ J.G., Parraish, J.C., Smith, M., Wallace, C.J.A. (1996). Synergy in Protein Engineering. Mutagenic manipulation of protein structure to simplify semisynthesis. J. Biol. Chem. 271: (50) 32008-32015.</​li>​
 +<​li>​Hildebrand,​ D.P., Ferrer, J.C., Tang, H.-L., Smith, M., and Mauk, A.G. (1996). Trans effects on cysteine ligation in the proximal His93Cys variant of horse heart myoglobin. Biocchemistry 34: 11598-11605.</​li>​
 +<​li>​Hildebrand,​ D.P., Ferrer, J.C., Tang, H.-L., Luo, Y., Hunter, C.L., Brayer, G.D., Smith, M. and Mauk, A.G. (1996). Efficient coupled oxidation of heme by an active site variant of horse heart myoglobin. J. Am. Chem. Soc. 118: (51) 12909-12915.</​li>​
 +<​li>​Maurus,​ R., Overall, C.M., Bogumil, R., Luo, Y., Mauk, A.G., Smith, M., and Brayer, G.D. (1997). Thermal stabilization of horse heart myoglobin through modification of ahydrophobic cluster in the proximal heme pocket. Biochem. Acta. 1341: 1-13.</​li></​ul>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​autobiography</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Library and Archive catalogue”. The Royal Society<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 19 tháng 10 năm 2010</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AMichael+Smith&​amp;​rft.btitle=Library+and+Archive+catalogue&​amp;​rft.date=19+th%C3%A1ng+10+n%C4%83m+2010&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=The+Royal+Society&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww2.royalsociety.org%2FDServe%2Fdserve.exe%3FdsqIni%3DDserve.ini%26dsqApp%3DArchive%26dsqCmd%3DShow.tcl%26dsqDb%3DPersons%26dsqPos%3D34%26dsqSearch%3D%2528Surname%253D%2527smith%2527%2529&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Hutchison_et_al.-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Hutchison,​ C.A., Philipps, S., Edgell, M.H., Gillham, S., Jahnke, P., Smith, M. (1978) Mutagenesis at a Specific Position in a DNA Sequence. J. Biol. Chem. 253: (18) 6551-6560</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +
 +<​ul><​li>​Eric Damer and Caroline Astell. "No Ordinary Mike: Michael Smith, Nobel Laureate."​ Vancouver: Ronsdale Press, 2004.</​li></​ul><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1332
 +Cached time: 20181027174045
 +Cache expiry: 86400
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.156 seconds
 +Real time usage: 0.208 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1015/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 26600/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2527/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 16/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1939/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 149.258 ​     1 -total
 + ​54.72% ​  ​81.668 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_scientist
 + ​48.85% ​  ​72.913 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.44% ​  ​31.997 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​19.34% ​  ​28.873 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​432;&#​7901;​i_&#​273;​o&#​7841;​t_gi&#​7843;​i_Nobel_H&​oacute;​a_h&#​7885;​c_1976-2000
 + ​18.06% ​  ​26.960 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 + ​16.92% ​  ​25.249 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.52%   ​12.710 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Birth_date
 +  6.62%    9.875      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Death_date_and_age
 +  3.29%    4.909      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Persondata
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​795605-0!canonical and timestamp 20181027174044 and revision id 26622881
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10375-michael-smith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)