User Tools

Site Tools


10369-v-n-qu-c-gia-hope-islands-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10369-v-n-qu-c-gia-hope-islands-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vườn quốc gia Hope Islands</​b>​ là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc, cách Brisbane Brisbane 1.521 km về phía tây bắc. Công viên bao gồm bốn hòn đảo: Đông Hope và West Hope, Snapper Island và Đảo Struck.
 +</​p><​p>​Các hòn đảo Hope nằm cách Cooktown 37 km về phía đông nam và cách bờ biển khoảng 8 km
 +Đảo Struck là một mỏm đá nổi bật ngay bên cạnh Thornton Beach và phía Nam Cape Tribulation
 +Đảo Snapper dài khoảng 2 km và nằm ở cửa sông Daintree. Cách Port Douglas khoảng 20 km về phía bắc
 +Truy cập thông qua tàu cá hoặc bởi các nhà khai thác thương mại được phép.
 +</​p><​p>​Các hòn đảo Hope được đặt tên bởi Lt James Cook vào tháng 6 năm 1770, khi chiếc tàu HMS Endeavor của ông tiến về phía bắc dọc theo bờ biển phía đông nước Úc trong chuyến đi đầu tiên của mình ở Thái Bình Dương. Cook đã hy vọng đưa lên bờ vào những hòn đảo khi họ lần đầu tiên nhìn thấy vào ngày 10 tháng 6 năm 1770, nhưng thấy nước xung quanh quá cạn để mang Endeavour đến gần. Vào cuối đêm đó Endeavour tấn công một bãi đá ngầm và tránh chìm dần; Cook sau đó đứng cô ra nước ngoài trong khi ông tìm kiếm một điểm trên đất liền trên đó để bãi biển của cô để sửa chữa. Cook đã đặt tên cho họ vào ngày 12 tháng 6 khi Endeavour tiến lên phía bắc, bởi vì "​chúng tôi luôn có hy vọng có thể tiếp cận được những hòn đảo này"<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation book">​Beaglehole,​ J.C. biên tập (1968). <​i>​The Journals of Captain James Cook on His Voyages of Discovery, vol. I:The Voyage of the Endeavour 1768–1771</​i>​. Cambridge University Press. tr. 343–347. OCLC 223185477.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AV%C6%B0%E1%BB%9Dn+qu%E1%BB%91c+gia+Hope+Islands&​amp;​rft.btitle=The+Journals+of+Captain+James+Cook+on+His+Voyages+of+Discovery%2C+vol.+I%3AThe+Voyage+of+the+Endeavour+1768%E2%80%931771&​amp;​rft.date=1968&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pages=343-347&​amp;​rft.pub=Cambridge+University+Press&​amp;​rft_id=info%3Aoclcnum%2F223185477&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div> ​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1251
 +Cached time: 20181014045036
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.220 seconds
 +Real time usage: 0.294 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1113/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 57650/​2097152 bytes
 +Template argument size: 694/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1080/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.063/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.38 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 201.445 ​     1 -total
 + ​57.50% ​ 115.826 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_place
 + ​48.36% ​  ​97.415 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​18.12% ​  ​36.493 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​16.30% ​  ​32.838 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​14.35% ​  ​28.917 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​12.17% ​  ​24.511 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_book
 + ​11.35% ​  ​22.874 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  9.37%   ​18.882 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +  8.80%   ​17.732 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Queensland-geo-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798039-0!canonical and timestamp 20181014045036 and revision id 43368974
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10369-v-n-qu-c-gia-hope-islands-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)