User Tools

Site Tools


10366-b-nh-h-ng-trung-cao-l-nh-la-gi

Bình Hàng Trung là một xã thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

  • Quyết định 4-CP[1] ngày 05 tháng 01 năm 1981 của Hội đồng Chính phủ, xã Bình Hàng Trung thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 13-HĐBT[2] ngày 23 tháng 02 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng, xã Bình Hàng Trung thuộc huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.
  • Quyết định 77-HĐBT[3] ngày 27 tháng 06 năm 1989 của Hội đồng Bộ trưởng:
  1. Thành lập xã Tân Hội Trung thuộc huyện Cao Lãnh bởi các phần của xã Bình Hàng Trung, Mỹ Hội, Bình Hàng Tây.
10366-b-nh-h-ng-trung-cao-l-nh-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)