User Tools

Site Tools


10356-t-n-th-nh-x-thu-c-th-nh-ph-c-mau-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10356-t-n-th-nh-x-thu-c-th-nh-ph-c-mau-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output">​
 +<​p><​b>​Tân Thành</​b>​ là một xã thuộc thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam thành lập ngày 04 tháng 06 năm 2009.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Địa giới hành chính xã Tân Thành:
 +</p>
 +<​ul><​li>​phía Đông giáp xã Tắc Vân, Cà Mau</​li>​
 +<​li>​phía Tây giáp Phường Tân Thành, Cà Mau</​li>​
 +<​li>​phía Nam giáp xã Định Bình, Cà Mau</​li>​
 +<​li>​phía Bắc giáp xã Tân Thạnh, Bạc Liêu</​li></​ul>​
 +<​p>​Xã Tân Thành có 23,8554 km² diện tích tự nhiên<​sup id="​cite_ref-TP01_1-0"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ và 8.243 nhân khẩu (năm 2016)<​sup id="​cite_ref-TP01_1-1"​ class="​reference">​[1]</​sup>​. Toàn xã có 6 ấp bao gồm: ấp 2, ấp 3, ấp 4, ấp 5 và ấp 6. Xã đạt chuẩn nông thôn mới vào tháng 7 năm 2015.
 +</p>
 +
 +<​ul><​li>​Quyết định <​b>​275-CP</​b><​sup id="​cite_ref-CP275_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup>​ ngày 25 tháng 07 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ, chia xã Tân Thành của huyện Cà Mau thành ba xã lấy tên là xã Tân Thành, xã Tân Định và xã Tân Thạnh.</​li>​
 +<​li>​Quyết định <​b>​94-HĐBT</​b><​sup id="​cite_ref-HĐBT94_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup>​ ngày 30 tháng 8 năm 1983 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Tân Thành của huyện Cà Mau vào thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;</​li>​
 +<​li>​Quyết định 33B-HĐBT<​sup id="​cite_ref-T33B_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup>​ ngày 14 tháng 2 năm 1987 của Hội đồng Bộ trưởng sáp nhập xã Tân Thành và xã Tân Định thành một xã lấy tên là xã Tân Thành, thị xã Cà Mau, tỉnh Minh Hải;</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết <sup id="​cite_ref-QH_5-0"​ class="​reference">​[5]</​sup>​ ngày 06 tháng 11 năm 1996 của Quốc hội, xã Tân Thành của thị xã Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị định <​b>​21/​1999/​NĐ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-NĐCP21_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup>​ ngày 14 tháng 04 năm 1999 của Chính phủ, xã Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau của tỉnh Cà Mau.</​li>​
 +<​li>​Nghị quyết số <​b>​24/​NQ-CP</​b><​sup id="​cite_ref-TP01_1-2"​ class="​reference">​[1]</​sup>​ ngày 04 tháng 06 năm 2009 của Chính phủ thành lập phường Tân Thành thuộc thành phố Cà Mau trên cơ sở điều chỉnh 1.115,32 ha diện tích tự nhiên và 5.137 nhân khẩu của xã Tân Thành.</​li></​ul>​
 +<​p>​Kinh tế của xã chủ yếu là sản xuất nông nghiệp (Lúa 2 vụ 243 ha, nuôi tôm 1.465ha), đặc biệt xã có nghề nuôi cá chình, cá bống tượng rất phát triển (240ha, sản lượng 720 tấn, giá trị đạt 165 tỷ năm 2016) nhãn hiệu cá chính, cá bống tượng đã được công nhận, xã cũng có làng nghề dệt chiếu truyền thống được duy trì và phát triển. Thu nhập bình quân đầu người năm 2016 là 44,​9tr/​ng/​năm,​ so với tiêu chí thu nhập xã nông thôn mới là 37 triệu VND.
 +</p>
 +
 +<​p>​Xã Tân Thành có 3 tuyến đường ô tô (ngang 3,5m) về trung tâm xã bao gồm: Tuyến từ xã Tắc Vân (dài 4,5km), điểm đầu tại Trung tâm văn hóa xã Tắc Vân (Quốc lộ 1A), điểm cuối tại trụ sở xã Tân Thành đi qua các ấp 2, ấp 5. Tuyến Cái Nhum (dài 2,5km), điểm đầu tại Cầu Cái Nhum (Quản lộ Phụng Hiệp), điểm cuối tại trụ sở xã đi qua các ấp 4, ấp 5. Tuyến Cái Nhứt-Tắc Vân (dài 7km), điểm đầu tại cống Cà Mau, điểm cuối tại trụ sở xã đi qua Phường Tân Thành, ấp 4, ấp 5. Ngoài ra xã còn có 27km đường liên ấp, đường dân sinh (Ngang 2,5m, 1,5m) bằng xi măng cốt thép bảo đảm đi lại bằng xe 2 bánh trong hai mùa mưa nắng trên địa bàn toàn xã (Đạt tiêu chí số 2 về giao thông xã nông thôn mới).
 +</p>
 +
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-TP01-1">​^ <​sup><​i><​b>​a</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​ă</​b></​i></​sup>​ <​sup><​i><​b>​â</​b></​i></​sup>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết số 24/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã; thành lập xã, phường, thị trấn thuộc huyện U Minh, huyện Ngọc Hiển và thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau do Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-CP275-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 275-CP năm 1979 điều chỉnh địa giới một số xã và thị trấn thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Chính phủ ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-HĐBT94-3"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 94-HĐBT năm 1983 phân vạch địa giới thị xã Cà Mau và các huyện Cà Mau, Giá Rai, Thới Bình, Cái Nước thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-T33B-4"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Quyết định 33B-HĐBT năm 1987 về việc phân vạch, điều chỉnh địa giới hành chính một số xã, phường, thị trấn của các thị xã Bạc Liêu, cà Mau và các huyện Cái Nước, Đầm Dơi, Ngọc Hiển, Vĩnh Lợi, Giá Rai, Hồng Dân, Thới Bình, Trần Văn Thời thuộc tỉnh Minh Hải do Hội đồng Bộ trưởng ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-QH-5"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị quyết về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh do Quốc hội ban hành</​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-NĐCP21-6"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Nghị định 21/​1999/​NĐ-CP về việc thành lập thành phố Cà Mau thuộc tỉnh Cà Mau</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181012024150
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.108 seconds
 +Real time usage: 0.137 seconds
 +Preprocessor visited node count: 690/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 16085/​2097152 bytes
 +Template argument size: 385/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 4145/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 979 KB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 108.923 ​     1 -total
 + ​46.35% ​  ​50.490 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_&#​273;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Vi&#​7879;​t_Nam
 + ​37.18% ​  ​40.498 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​15.35% ​  ​16.716 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:&#​272;&#​417;​n_v&#​7883;​_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_thu&#​7897;​c_th&​agrave;​nh_ph&#​7889;​_C&​agrave;​_Mau
 + ​15.23% ​  ​16.585 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_C&​agrave;​_Mau
 + ​13.74% ​  ​14.966 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Asbox
 + ​12.62% ​  ​13.746 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​10.40% ​  ​11.326 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  7.82%    8.514      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  6.45%    7.031      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Otheruses
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794902-0!canonical and timestamp 20181012024150 and revision id 40617263
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10356-t-n-th-nh-x-thu-c-th-nh-ph-c-mau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)