User Tools

Site Tools


10355-hartmut-michel-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10355-hartmut-michel-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Hartmut Michel</​b>​ (sinh 18 tháng 7 năm 1948) là nhà hóa sinh người Đức đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 1988, chung với Johann Deisenhofer và Robert Huber.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Ông sinh tại Ludwigsburg,​ Württemberg,​ là con của Karl và Frieda Michel. Năm 1969, sau khi thi hành nghĩa vụ quân sự, ông vào học môn hóa sinh ở Đại học Tübingen. Năm cuối đại học làm việc ở phòng thí nghiệm của Dieter Oesterhelt về hoạt động ATPase của halobacteria <​i>​(vi khuẩn cổ ưa mặn</​i>​). Năm 1975, ông theo Dieter Oesterhelt tới nghiên cứu ở Đại học Würzburg, và tháng 6 năm 1977, ông đậu bằng tiến sĩ ở đây.
 +</​p><​p>​Năm 1986, ông được trao giải Gottfried Wilhelm Leibniz của Deutsche Forschungsgemeinschaft (<​i>​Nhóm các nhà nghiên cứu Đức</​i>​),​ một giải thưởng cao nhất của Đức về nghiên cứu.
 +</p>
 +
 +<​p>​Sau đó ông nghiên cứu về việc kết tinh của các protein màng - cần thiết cho việc làm sáng tỏ cấu trúc của chúng bằng Tinh thể học tia X.
 +</​p><​p>​Năm 1988, ông được trao giải Nobel Hóa học chung với Johann Deisenhofer và Robert Huber. Ba nhà khoa học này đã xác định được cấu trúc 3 chiều của một phức hệ protein được tìm thấy trong một số vi khuẩn quang hợp. Phức hệ protein màng này - được gọi là trung tâm phản ứng quang hợp (photosynthetic reaction center) – được biết là đóng một vai trò quyết định trong việc khởi xướng một kiểu quang hợp đơn giản. Từ năm 1982 tới năm 1985, ba nhà khoa học trên đã sử dụng Tinh thể học tia X để xác định cách sắp xếp chính xác của hơn 10.000 nguyên tử tạo thành phức hệ protein. Nghiên cứu của họ đã làm tăng sự hiểu biết tổng quát về các cơ chế của sự quang hợp và cho thấy sự tương đồng giữa các quá trình quang hợp của thực vật và của vi khuẩn, và lập ra một phương pháp học cho việc kết tinh các protein màng.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p><​p>​Từ năm 1987 ông làm giám đốc Phân ban Sinh học màng phân tử ở Viện Lý sinh học Max Planck tại Frankfurt am Main, Đức, và làm giáo sư môn hóa sinh ở Johann Wolfgang Goethe University tại Frankfurt.
 +</p>
 +
 +
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation journal">​J. Deisenhofer,​ O. Epp, K. Miki, R. Huber &amp; H. Michel (1985). “Structure of the protein subunits in the photosynthetic reaction centre of Rhodopseudomonas viridis at 3Å resolution”. <​i>​Nature</​i>​ <​b>​318</​b>​ (6047): 618–624. doi:​10.1038/​318618a0.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3AHartmut+Michel&​amp;​rft.atitle=Structure+of+the+protein+subunits+in+the+photosynthetic+reaction+centre+of+Rhodopseudomonas+viridis+at+3%C3%85+resolution&​amp;​rft.au=J.+Deisenhofer%2C+O.+Epp%2C+K.+Miki%2C+R.+Huber+%26+H.+Michel&​amp;​rft.aulast=J.+Deisenhofer%2C+O.+Epp%2C+K.+Miki%2C+R.+Huber+%26+H.+Michel&​amp;​rft.date=1985&​amp;​rft.genre=article&​amp;​rft.issue=6047&​amp;​rft.jtitle=Nature&​amp;​rft.pages=618-624&​amp;​rft.volume=318&​amp;​rft_id=info%3Adoi%2F10.1038%2F318618a0&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Ajournal"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1273
 +Cached time: 20181027073111
 +Cache expiry: 3600
 +Dynamic content: true
 +CPU time usage: 0.140 seconds
 +Real time usage: 0.178 seconds
 +Preprocessor visited node count: 740/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 25792/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2045/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 14/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1275/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.031/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 1.38 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 130.115 ​     1 -total
 + ​49.83% ​  ​64.831 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Scientist
 + ​43.08% ​  ​56.052 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​21.41% ​  ​27.852 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​18.47% ​  ​24.034 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_t&#​7841;​p_ch&​iacute;​
 + ​18.01% ​  ​23.438 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ng&#​432;&#​7901;​i_&#​273;​o&#​7841;​t_gi&#​7843;​i_Nobel_H&​oacute;​a_h&#​7885;​c_1976-2000
 + ​15.85% ​  ​20.620 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  8.78%   ​11.419 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Bda
 +  4.07%    5.295      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​MONTHNAME
 +  3.29%    4.278      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Image_class
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​794698-0!canonical and timestamp 20181027073111 and revision id 21079479
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10355-hartmut-michel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)