User Tools

Site Tools


10352-v-n-qu-c-gia-hinchinbrook-island-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

10352-v-n-qu-c-gia-hinchinbrook-island-la-gi [2018/11/07 17:08] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​vi"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p><​b>​Vườn quốc gia Hinchinbrook Island</​b>​ là một vườn quốc gia ở Queensland, Úc.
 +Vườn Quốc gia Đảo Hinchinbrook nằm dọc theo bờ biển Cassowary Queensland, Úc. Thành phố gần thủ đô nhất là Brisbane khoảng 1240 km về phía Nam. Cardwell cách thành phố Townsville hai giờ lái xe là thành phố gần nhất của thành phố Bắc Queensland. Thành phố Cairns thuộc thành phố Far North Queensland của bang Cardwell có hai tiếng rưỡi lái xe về phía Bắc. Các đặc điểm địa lý chính trong công viên là đảo Hinchinbrook gồ ghề, bao gồm cả núi Bowen.
 +</​p><​p>​Vườn quốc gia Đảo Hinchinbrook gồm có diện tích 393 km² của đảo Hinchinbrook,​ <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​là vườn quốc gia lớn nhất của Úc. Hòn đảo lục địa có nội thất miền núi cung cấp nhiều nơi ẩn náu cho các loài đặc hữu và nguy cấp.
 +</p>
  
 + 
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1268
 +Cached time: 20181016042845
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.212 seconds
 +Real time usage: 0.281 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1119/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 56618/​2097152 bytes
 +Template argument size: 885/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1316/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.061/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.4 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 210.529 ​     1 -total
 + ​58.98% ​ 124.171 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox_Australian_place
 + ​51.14% ​ 107.663 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​16.55% ​  ​34.833 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​V&#​432;&#​7901;​n_qu&#​7889;​c_gia_Queensland
 + ​16.40% ​  ​34.520 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 + ​14.10% ​  ​29.682 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Cite_web
 + ​12.76% ​  ​26.870 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 +  9.26%   ​19.485 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7885;​a_&#​273;&#​7897;​_trong_h&#​7897;​p_&#​273;&#​7883;​a_l&​yacute;​
 +  8.60%   ​18.102 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.51%   ​15.802 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Queensland-geo-stub
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​798038-0!canonical and timestamp 20181016042845 and revision id 43368972
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​vi.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div>​
 +
 +</​HTML>​
10352-v-n-qu-c-gia-hinchinbrook-island-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:08 (external edit)